EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Verneklær for beskyttelse mot faste partikler.

Standarden spesifiserer minimumskravene for kjemikaliebestandige klær som beskytter mot gjennomtrengning av luftbårne, faste partikler. Det kan være nødvendig med tilleggsbeskyttelse for deler av kroppen som hette, hansker, sko, visir eller utstyr for åndedrettsvern.