VÅRT ANSVAR

Med internationell framgång kommer förpliktelser. Vi omfamnar dessa med ett omfattande program för hållbarhet och företagsansvar. Från våra anställdas arbetsvillkor och krav på våra leverantörer till vårt engagemang för människors rättigheter och miljöfrågor på en större skala. Vårt arbete med hållbarhet baseras på FN:s Global Compactinitiativ och följer deras 10 principer vad det gäller företagsansvar.  

FN:s GLOBAL COMPACTinitiativ

Vi har anslutit oss till FN:s Global Compactinitiativ och följer deras 10 principer vad gäller företagsansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vi respekterar mänskliga rättigheter och är noga med att följa internationella och nationella arbetsrättslagar.

För att säkerställa att vi upprätthåller en hög standard i vår uppförandekod bygger våra arbetsnormer på ILO:s (International Labour Organisation) riktlinjer och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna vad gäller tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet, ersättning, arbetstider, hälsa och säkerhet i arbetet samt juridiskt bindande anställningsförhållanden.

Vi inser också att all verksamhet som rör produktion, konsumtion och sluthantering av våra produkter påverkar vår miljö. Vi är övertygade om att det är vårt ansvar att arbeta aktivt och systematiskt för att bidra till en process med ständiga miljöförbättringar inom de områden vi kan påverka.

Lär mer om FN:s Global Compactinitiativ och deras 10 principer www.unglobalcompact.org.

logotyp global compact united nations

FN:s Global Compact är världens största initiativ för ansvarsfullt företagande.


FULL INSYN PÅ FABRIKERNA OCH SPÅRBARHET AV PRODUKTERNA

Vi uppmuntrar alla intressenter att bidra till vår vision om att drastiskt minska miljöpåverkan och att stödja de samhällen där våra varumärken verkar.

Vår leveranskedja sträcker sig över sjutton länder och koncernen äger tre fabriker i norra Europa. Våra leverantörer är viktiga för vår verksamhet och vi förväntar oss att de lever upp till våra specifika standarder vad gäller mänskliga rättigheter samt miljömässiga och etiska affärsmetoder. Alla inköp från leverantörer granskas, godkänns och hanteras av våra särskilda leverantörsteam.

Som ett obligatoriskt krav innan de kan få beställningar från oss har våra leverantörer genom att skriva på vår uppförandekod, förbundit sig att offentliggöra alla fabriker som tillverkar produkter för Fristads Kansas Group genomgå vår granskning av social och miljömässig efterlevnad.

Som medlem i Amfori, görs revisioner i BSCI systemet vilket gör det möjligt för oss att stödja och utbilda dem att implementera hållbara åtgärder.

logo bsci system

SCR OCH ASIATISK KVALITET ETT GEMENSAMT ANSVAR

Vårt ansvarsfulla ramverk för sourcing grundar sig på branschstandarder, kontinuerligt lärande och en filosofi om ständiga förbättringar.

I Asien kontrolleras alla färdigställda produkter av våra utbildade kvalitetskontrollanter, som rapporterar eventuella avvikelser i realtid till koncernens SCR-team på vårt kontor i Hong Kong. För oss är hållbarhet detsamma som kvalitet.

I synnerhet i Bangladesh är minimikravet för att få genomgå vårt program för regelefterlevnad att fabrikerna först har granskats av antingen Accord eller Alliance. Vårt efterlevnadsteam säkerställer att åtgärdsplaner upprättas i god tid.

Fristads är medlem i Accord sedan 2015.


NÄSTA STEG MOT KEMIKALIE ANSVAR

Som en del av vårt program för social och miljömässig efterlevnad måste alla våra leverantörer och alla fabriker som tillverkar våra varor skriva på vår lista med ämnen som bara får användas i begränsad omfattning (RSL, Restricted Substance List).

Våra leverantörer och fabriker får två gånger om året en ny RSL, som har uppdaterats enligt de råd vi får från vår samarbetspartner Swerea. Vår RSL återspeglar den senaste EU-anpassade lagstiftningen som innefattar REACH, POPs-förordningen, förordningen om biocidprodukter och produktsäkerhetsförordningen. Den säkerställer också att vi efterlever kandidatlistan för SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter). Dessutom är de flesta av koncernens produkter OEKO TEX®-certifierade.

Som marknadsledare kan vi dock inte nöja oss med OEKO TEX®-certifikat och certifikat om efterlevnad som har skrivits under av våra leverantörer. Även om ett OEKO TEX®-certifikat är något mycket positivt garanterar det långt ifrån provtagning på alla tyger från en leverantör och alla kemikalier – det grundar sig på stickprover och inte på systematisk provtagning, som tillämpas i vårt program för kemikalieefterlevnad. I vår bransch anses färgnings- och ytbehandlings-processerna vara de mest avfalls- och kemikalie-intensiva och det finns oro för att användningen av kemikalier och behandlingen av avfallet kan påverka miljön och människors hälsa negativt.

Vi måste skapa transparens och därför anstränger vi oss för att på djupet förstå de typer av kemikalier som våra produkter innehåller och i vilka nivåer. Dessa nivåer måste jämföras med EU-bestämmelserna, men även med nivåerna som förväntas av marknaden. Vi anser att vi har ett ansvar för att skapa medvetenhet bland våra leverantörer och hjälpa till att utbilda dem för att uppnå insyn i deras egen leveranskedja.

Den 1 januari 2016 lanserade vi ett program för kemikalieefterlevnad i samarbete med SGS, för att kunna ta fram provtagningspaket speciellt anpassade för vår bransch och våra produkter. Basutbudsprodukter (råvaror eller färdigställda varor) testas utifrån kriterier som exempelvis volym, med hänsyn till potentiella risker (t ex särskilda ytbehandlingar som ger flamskyddande eller vatten- och stänkavstötande egenskaper). Tester av råvaror och plagg i vårt bas-utbud genomförs kontinuerligt, testresultaten analyseras, registreras och görs på förfrågan tillgängliga för våra kunder.