Vårt ansvar

Vi tar ansvar

I takt med att vi har växt som företag har sättet hur vi interagerar med världen runt oss blivit allt viktigare, både för oss som företag och för enskilda anställda. Allt vi gör följer de regler och förordningar som gäller för vår bransch, samt är baserat på ett antal principer och riktlinjer som är unika för vår verksamhet. Detta regelverk sätter en struktur för, och styr alla våra aktiviteter för att säkerställa att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt arbete med hållbarhet baseras på FN:s Global Compactinitiativ och följer deras 10 principer vad det gäller företagsansvar. Dessa principer ligger till grund för vår uppförandekod.
Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt sätt. Koden listar minimikraven för leverantörer vad det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljöhantering och antikorruption.
Alla leverantörer är skyldiga att underteckna koden innan de blir leverantörer till Fristads. Genom att göra detta förbinder de sig att agera i enlighet med uppförandekoden.

Vårt arbete med hållbarhet baseras på FN:s Global Compactinitiativ och följer deras 10 principer vad det gäller företagsansvar. Dessa principer ligger till grund för vår uppförandekod.
Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt sätt. Koden listar minimikraven för leverantörer vad det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljöhantering och antikorruption.
Alla leverantörer är skyldiga att underteckna koden innan de blir leverantörer till Fristads. Genom att göra detta förbinder de sig att agera i enlighet med uppförandekoden.

Alla har rätt till bra arbetsvillkor

Vi strävar efter att arbetet alltid ska ha en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet. Sedan 2016 är vi medlemmar i amfori BSCI, ett världsledande nätverk som tillhandahåller system för företag, så att de kan utvärdera och förbättra arbetsvillkoren i sin tillverkning, både socialt och miljömässigt. Genom att samarbeta med amfori BSCI strävar vi efter att kunna garantera etiska arbetsvillkor för alla arbetare i vår tillverkningskedja.

amfori BSCI-organisationen följer den Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s Global Compact. amfori BSCI:s uppförandekod måste spridas på arbetsplatsen för att informera arbetarna om deras rättigheter och utöver detta finns regler för arbetarnas säkerhet och hälsa. Dessutom sätter koden en standard för nolltolerans mot barnarbete, mutor, tvångsarbete och brister i arbetshälsa och säkerhet. Fristads egen uppförandekod är baserad på amfori BSCI:s uppförandekod.

För att säkerställa att vi uppfyller dessa standarder utförs regelbundna inspektioner i fabrikerna av ackrediterade tredjepartsrevisorer, som är väl insatta i amfori BSCI:s uppförandekod. Vi stödjer fabrikerna i arbetet före och efter inspektionerna, men deltar inte i själva inspektionen. De avvikelser som framkommer under en fabriksinspektion måste åtgärdas och följas upp av en ny inspektion.

Rättvisa jobb

På Fristads definieras ett rättvist jobb av en rättvis kompensation och en arbetsmiljö som är säker, hälsosam och fri från diskriminering. Vi tror att rättvisa jobb hjälper människor att känna sig uppmärksammade, uppskattade och respekterade på jobbet.

CSR och asiatisk kvalitet ett gemensamt ansvar

Vårt ramverk för sourcing grundar sig på branschstandarder, kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar. I Asien kontrolleras alla färdigställda produkter av våra kvalitetskontrollanter, som rapporterar eventuella avvikelser till koncernens CSR-team på vårt kontor i Hong Kong. I synnerhet i Bangladesh är minimikravet för att få genomgå vårt program för regelefterlevnad att fabrikerna först har granskats av antingen Accord eller Alliance. Vårt efterlevnadsteam säkerställer att åtgärdsplaner upprättas i god tid. Fristads är medlem i Accord sedan 2015.

Smart kemikalieanvändning

Inom textilindustrin är användningen av kemikalier nödvändig för att ge plaggen speciella egenskaper. Kemikalier används vid tillverkning av plagg – från bearbetning av fibrer  till behandling av det färdiga tyget – för att ge utvalda plagg specifika funktionella egenskaper. Vi arbetar på flera sätt för att säkerställa att vi har den kunskap vi behöver när det gäller kemikalier.

Vi måste ha en omfattande kunskap om vilka typer av kemikalier och vilka nivåer våra färdiga produkter innehåller. Dessa nivåer måste naturligtvis överensstämma med EU:s lagstiftning, men faktum är att våra krav ofta är strängare än de lagstadgade kraven. Det är ett resultat av vår egen ambition att minska potentiellt skadliga kemikalier i våra plagg, samtidigt som det finns en ökad efterfrågan på marknaden för smartare hantering av kemikalier. Vi arbetar aktivt med användningen av kemikalier genom vårt sociala och miljömässiga efterlevnadsprogram samt genom ett specifikt program för kontroll av kemikalier. Som en del av programmet, måste alla våra leverantörer och fabriker som är involverade i tillverkningen av våra produkter, underteckna vår lista över förbjudna ämnen (Restricted Substance List, RSL).  

Vår lista över förbjudna ämnen (Restricted Substance List, RSL) uppdateras två gånger per år baserat på Kemikaliegruppens guide för kemikalieanvändning från vår partner, det statliga forskningsinstitutet RISE. Listan återspeglar EU:s senaste harmoniserade lagstiftning som inkluderar REACH, POPs-förordningen, förordningen om biocidprodukter och produktsäkerhetsförordningen. Vi säkerställer också att den överensstämmer med kandidatförteckningen över SVHC-ämnen, som är särskilt farliga för hälsa och miljö.

70% av våra plagg är OEKO-TEX-certifierade

70% av våra katalogprodukter är OEKO-TEX®-certifierade på plaggnivå. Det innebär att produkten är fri från skadliga kemikalier och inte medför någon hälsorisk. Vi strävar efter att certifiera alla våra produkter på plaggnivå och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål.

OEKO-TEX® standard 100 är en världsledande märkning för textilprodukter som är testade för skadliga ämnen. Våra produkter är OEKO-TEX®-certifierade på plaggnivå vilket innebär att alla beståndsdelar av plagget, stora som små, garanterat uppfyller kraven i OEKO-TEX® standard 100 produktklass II.
​​​​​​​
Ladda ner vårt OEKO-TEX® certifikat här.

Program för kontroll av kemikalier

Förutom OEKO-TEX® och vår lista över förbjudna ämnen (RSL) driver vi ett program för kontroll av kemikalier tillsammans med vår partner SGS, som är världens ledande företag för inspektioner, verifieringar och tester. Syftet med programmet är att hjälpa oss att bygga skräddarsydda testpaket som är anpassade till vår bransch och våra produkter.Programmet, som lanserades 2016, är vårt sätt att ta ansvar för att skapa en medvetenhet hos våra leverantörer och hjälpa till att utbilda dem inom området för kemisk hantering, för att de ska få en ökad transparens i sin egen tillverkningskedja. Tester av råmaterialen och de färdiga produkterna i vårt bassortiment utförs kontinuerligt och testresultaten granskas.

POPFREE-projektet vill minska användningen av PFAS

Fristads är en del av POPFREE-projektet som drivs av RISE. POPFREE är ett innovationsprojekt som finansieras av Vinnova, med syfte att hitta rimliga alternativ till miljö- och hälsofarliga högfluorerande ämnen (PFAS). PFAS används på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, smuts och fett och nyttjas i produktkategorier som brandsläckningsskum, textilimpregnering, livsmedelspapper, kosmetika och skidvalla. I projektet kommer olika alternativ att identifieras, utvecklas och utvärderas med avseende på tekniska, miljömässiga och hälsomässiga resultat. Medvetenhet längs värdekedjan är en annan viktig del av POPFREE och projektet kommer att hjälpa leverantörer, inköpare och konsumenter att göra kvalificerade val. Projektet samlar mer än 30 partners från industrin, akademin, icke-statliga organisationer och forskningsinstitut. Projektet avslutas i mars 2020.

ISO-standarder för kvalitet och miljö

Fristads är certifierade enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001, som varit en del av vårt dagliga arbete sedan 1999. Detta kräver att vi arbetar systematiskt med förbättringar av våra produkter och vår produktion samt att minska vår klimatpåverkan.

I ISO 9001: 2015 står kundnöjdheten i fokus, vilket är i linje med Fristads egna fokusområden. Det innebär att vi alltid strävar efter att hålla en hög kvalitet och arbetar med effektiva utvecklings- och tillverkningsprocesser, för att uppfylla våra kunders behov och krav.

Ladda ner vårt ISO 9001 certifikat här.

I ISO 14001: 2015 är livscykelperspektivet en viktig aspekt. Detta är något som vi har integrerat som en naturlig del av vår verksamhet. Det innebär att standarden ställer krav på hur vi systematiskt arbetar för att begränsa vår verksamhets klimatpåverkan.
​​​​​​​
Ladda ner vårt ISO 14001 certifikat här.

Mer innehåll för dig:

Vårt hållbarhetslöfte

Vår hållbarhetsstrategi bidrar till förändring och inspirerar andra att följa.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om de hållbarhetsprojekt vi arbetade med under 2019.

Miljödeklaration - EPD

Vi har tagit fram världens första miljövarudeklarerade klädkollektion.