RISKANALYS & CERTIFIERINGAR

En riskanalys på en arbetsplats börjar med en analys av alla potentiella faror. Exempel på faror som analyseras vid en risk analys är  värmefaror - konvektiv hetta, strålningsvärme, flammor, varm ånga, smält metall, heta ytor, stänk av kemikalier och risk för explosion - och termiska faror - elektrisk ljusbåge, högspänning och elektrostatisk uppladdning.​​​​​​​​​ ​​​​​​​Nedan hittar du några exempel på riskanalyser för olika yrken och enligt vilka certifieringar skyddsplagg mot dessa  ska vara godkända.   Även  mer information om de olika certifieringarna och plaggrekommendationer som uppfyller dessa krav.

HUR MYCKET FLAMSKYDD BEHÖVER DU?

RISKANALYS: ELEKTRIKER

riskanalys elektriker fristads
 • Skydd vid kontakt med hetta och flammor (EN ISO 11612).

 • Plagg som skyddar mot termiska risker som kan uppstå vid ljusbågeolyckor, certifierade enligt (IEC 61482-2).
  ​​​​​​​

 • ATPV/EBT värde på minst 8 cal/cm2 är den allmänna riktlinjen. Är risken högre rekommenderas flera lager av skyddskläder eller plagg med högre ljusbågeklass.

RISKANALYS: SVETSARE

riskanalys svetsare fristads
 • Skydd mot svetsgnistor (EN ISO 11611).

 • Plagg för svetsare ska ha färre fickor och detaljer än andra plagg.
  ​​​​​​​

 • Används ofta tillsammans med svetsförkläde, hjälm och handskar.

RISKANALYS: BANARBETARE

riskanalys banarbetare fristads
 • Plagg som skyddar mot plötsliga urladdningar av statisk energi där det finns risk att gnistor antänder brännbara ämnen som gas eller olja (EN 1149-5).

 • Konduktiva material som  metalldragkedjor eller knappar måste vara dolda för ökad säkerhet.
  ​​​​​​​

 • Skydd mot regn och förhöjd synlighet (EN 20471) är också viktigt för denna yrkesgrupp.

RIKANALYS: ​​​​​​​OLJEINDUSTRI

riskanalys oljearbetare fristads
 • Skydd vid kontakt med hetta och flammor (EN ISO 11612).

 • Plagg som gör användaren synlig för sin omgivning i dagsljus, mörker och dåliga väderförhållanden (EN ISO 20471).
  ​​​​​​​

 • Vissa yrkesmän behöver också plagg certifierade enligt (EN ISO 11611) för svetsarbeten eller liknande.


NORMER & CERTIFIERINGAR

ELEKTRISK LJUSBÅGE

Skyddskläder som testats enligt IEC 61482-2 skyddar mot termiska risker som kan uppstå vid ljusbågeolyckor.

VEM BEHÖVER SKYDD MOT ELEKTRISK LJUSBÅGE?
Elektriker vid underhåll av icke ljusbågesäkra  ställverk och elcentraler eller vid arbete med högspänningsutrustning.

SKYDDAR MOT
 • Ljusbåge
 • Metallstänk
 • Hetta och flamma
 • Strålningsvärme
 • Konvektiv värme
 • Högspänning
 • Elchock
 • Plasmamoln
 • Strålning
VI REKOMMENDERAR


Vid en ljusbåge-explosion utsätts tyget för moln av plasma, lågor, strålning och metall som stänker från elektroderna. Då måste tyget kunna isolera tillräckligt effektivt för att förhindra andra gradens brännskador på huden. Ett effektivt tyg för ljusbågeskyddade plagg måste skydda mot både lågan och metallstänk och samtidigt isolera mot den intensiva hettan. Standarden IEC 61482-2 omfattar två testmetoder, EN 61482-1-1 (Open arc) och EN 61482-1-2 (Box test). Våra plagg är certifierade antingen enligt båda testmetoderna eller en av dem.  

Plaggen måste täcka hela kroppen. Till exempel måste jacka och byxor bäras tillsammans med övrig personlig skyddsutrustning (PPE-utrustning), till exempel hjälm med skyddsvisir, skyddshandskar och skyddande skor (stövlar) för att en tillräcklig skyddsnivå ska uppnås.
Det är viktigt att använda flera lager – bär du t ex ett flamsäkert underställ under dina ljusbågeskyddade plagg uppnår du bättre skydd.

HETTA OCH FLAMMA

Skyddskläder som uppfyller EN ISO 11612 skyddar användaren vid kontakt med hetta och flammor.

VEM BEHÖVER SKYDD MOT HETTA OCH FLAMMOR?
 • Elektriker
 • Industriarbetare
 • Gruvarbetare
 • Banarbetare
 • Svetsare
 • Gjuteriarbetare
 • Offshore
 • Energi
 • Raffinaderi
 • Underhåll

SKYDDAR MOT
 • Begrändad flamspridning (A)
 • Konvektiv värme (B)
 • Strålningsvärme (C)
 • Stänk av smält aluminium (D)
 • Stänk av smält järn  (E)
 • Kontaktvärme (F)

VI REKOMMENDERAR
Alla våra flamplagg är certifierade för att skydda mot hetta och flammor.  För skydd mot  stänk av smält metall se kodbokstav E.

Tvådelade skyddskläder måste bäras tillsammans för att uppnå angiven skydds­nivå. CE-etiketten i plagget ger information om nödvändig plagg­kombination. CE-etiketten i plagget ger information om vilka kod­bokstäver plagget är certifierat med. Ju högre nivå desto bättre. Följande kodbokstäver beskriver plaggens prestanda.

A: Begränsad flamspridning
A1 ­– ytantändning
A2 – kantantändning   


B: Skydd mot värmegenomgång (B1 – B3)
Konvektiv hetta är den värme som passerar genom plagget när det kommer i kontakt med en flamma. Om yttermaterialet inte brinner kan skador ändå uppstå på grund av värmen som bildas när materialet och indirekt kroppen kommer i kontakt med flamman.

C: Skydd mot strålningsvärme (C1 – C4 )
Exponering för låg strålningsvärme under lång tid kan medföra skaderisk.

D: Skydd mot stänk av smält aluminium (D1 – D3)

E: Skydd mot stänk av smält järn (E1 – E3)
Även om tyget inte börjar brinna eller falla sönder i kontakt med den smälta metallen kan du få brännskador. Testet visar hur många stänk av smält metall tyget kan motstå utan att skyddet försämras.  

F: Skydd mot kontaktvärme (F1 – F3)
Kontaktöverförd hetta under en längre tidsperiod kan medföra skaderisk.

SVETS

Skyddskläder som certifierats enligt EN ISO 11611 skyddar  vid svetsarbete eller likartat arbete. Standarden anger två klasser med specifika krav på prestanda Klass 1 är den lägre och Klass 2 den högre nivån .

VEM BEHÖVER SKYDD VID SVETSARBETE?
 • Svetsare
 • Banarbetare
 • Gruvarbetare
 • Gjuteriarbetare
SKYDDAR MOT
 • Svetsloppor
 • UV-strålning
 • Hetta och flamma
VI REKOMMENDERAR


Plagg för svetsare har färre fickor och detaljer än andra plagg och används ofta tillsammans med svetsförkläde, hjälm och handskar.  Vid bågsvetsning finns risk för att huden exponeras för Ultraviolett (UV) strålning. Under användningstiden kommer tyget i plagget att slitas så att skyddet försämras. Undersök plagget regelbundet för att undvika exponering for UV strålning. Om användaren upplever solbränneliknande symptom, betyder det att UVB tränger i genom. Om plagget visar sig penetreras av UV-strålning, bör det repareras (om möjligt) eller ersättas, och användning av ytterligare, mer resistenta skyddslager bör övervägas. Tvådelade skyddskläder måste bäras tillsammans för att uppnå angiven skyddsnivå. CE-etiketten i plagget ger information om nödvändig plaggkombination. Vid användning av ytterligare partiellt skyddande plagg ska grundplagget uppfylla åtminstone klass 1. Vi rekommenderar användning av ett svetsförkläde som täcker kroppen från sidsöm till sidsöm. Ytterligare partiella skydd kan krävas, exempelvis för svetsning ovanför huvudet.

ELEKTROSTATISK UPPLADDNING ATEX-MILJÖ

Certifierade och godkända plagg mot elektrostatisk uppladdning enligt EN 1149-5.

VEM BEHÖVER SKYDD I EXPLOSIVA MILJÖER?
Arbetare inom petrokemi, energi, raffinaderi, underhåll och offshore.  Lämpliga för arbeten där explosionsrisk finns.

SKYDDAR MOT
Statisk elektricitet som kan orsaka gnistor.

VI REKOMMENDERAR

Vid användning av kläder med elektrostatiska egenskaper, är det viktigt att vara ordentligt jordad. Resistansen mellan personen och jord skall vara mindre än 108 Ω, e.g. vilket exempelvis uppnås genom användning av lämpliga skodon. Elektrostatiska skyddskläder skall inte öppnas eller tas av i antändliga eller explosiva miljöer eller vid hantering av lättantändliga eller explosiva ämnen. Plagget ska vid normal användning permanent täcka alla material som inte uppfyller kraven, även när användaren är i rörelse.

KEMIKALIER I VÄTSKEFORM, TYP PB*

Skyddskläder som certifierats enligt EN 13034 skyddar mot stänk av kemikalier i vätskeform.

VEM BEHÖVER SKYDD MOT  STÄNK AV KEMIKALIER?
 • Industriarbetare
 • Gruvarbetare
 • Petrokemi
 • Energi
 • Raffinaderi
 • Underhåll
 • Offshore
SKYDDAR MOT

Stänk av kemikalier i vätskeform (OBS! standarden beskriver kläder som har testats för avvisning av kemiskt stänk, inte motstånd mot genomträngning aav kemikalier. Kläderna ger skydd mot specifika namngivna kemikalier

 • Svavelsyra, H2SO4 , 30%
 • Natriumhydroxid, NaOH, 10%
 • O-Xylene, outspädd
 • Butan-1-ol. outspädd​​​​​​​
VI REKOMMENDERAR
FLAMESTAT GORE-TEX®
FLAMESTAT MULTINORM ATHS
FLAMESTAT MULTINORM ATHP

*PB=Partial Body protection
Lämplig behandling måste tillsättas tvättprocessen minimum var 5:e tvätt.