A Fristads Austria GmbH szállítási és fizetési feltételei


​​​​​​​A Fristads Kansas Austria GmbH szállítási és fizetési feltételei

1.  Érvényesség
Az  alábbi  általános  feltételek  minden  jelenlegi  és  jövőbeni  a  Fristads  Kansas  Austria  GmbH  („Fristads  Kansas“)  és  Ügyfelei  által  kötött  jogilag  érvényes  ügyletre vonatkoznak, úgy az áruk kiszállítására, mint értelem szerint minden, a Fristads Kansas által nyújtott szolgáltatásra is. Az alábbi feltételektől való bármilyen eltérés csak a Fristads Kansas által írásban kiadott dokumentum alapján lehetséges.    

2.  Ajánlat
2.1.  A  Fristads  Kansas  által  kiadott  ajánlatok  nem  járnak  semmilyen  kötelezettséggel.  Az  ajánlatok,  illetve  prospektusok  a  Fristads  Kansas  beleegyezése  nélkül  nem sokszorosíthatók,  illetve  nem  továbbíthatók  harmadik  félnek.  Bármikor  visszahívhatóak  és  ebben  az  esetben  a  Fristads  Kansas  részére  haladéktalanul visszaküldendők, amennyiben a megrendelés azoktól eltér.  
2.2.  A rajzok, méretek, ábrák és súlyok, valamint egyéb adatok csak hozzávetőlegesen értendők, és nem garantálják a feltüntetett tulajdonságokat.  

3.  Szerződéskötés
3.1.  A szerződés megkötöttnek minősül, amint a Fristads Kansas a rendelés beérkezése után azt írásban megerősíti, vagy amint a megrendelés kiküldésre kerül.  
3.2.  A  katalógusok,  prospektusok,  és  az  azok  által  tartalmazott  adatok,  valamint  bizonyos  írásbeli  vagy  szóbeli  változtatások  csak  akkor  érvényesek,  ha  azokra  a megrendelést megerősítő dokumentum írásban hivatkozik.  
3.3.  A szerződés bármilyen utólagos módosítása és kiegészítése kizárólag írásbeli megerősítés esetén érvényes.  
3.4.  A Fristads Kansas csak abban az esetben dolgozza fel a megrendeléseket, ha azokon a megrendelt termék termékszám, szín, és méret megjelölésével szerepel.    

4.  Árak
4.1.  Az  árak  ajánlott,  nem  kartellesített  eladási  árak.  Az  ÁFA  és  egyéb  illetékek,  mint  a  szállítási  és  biztosítási  díj  Ügyfelenként  kerülnek  megállapításra.  A  szállítási átalánydíj a nettó 350  EUR alatti értékű kisebb megbízások esetén 15 EUR, mely nem tartalmazza az ÁFÁ-t. 350  EUR feletti nettó értékű megrendelések esetén a Fristads Kansas nem számol fel szállítási díjat.  
4.2.  Az árak Ügyfelenként, a forgalom mértéke szerint, ill. az egyeztetett előirányzott forgalomnak megfelelően kerülnek megállapításra. A Fristads Kansas fenntartja a jogot, hogy az előirányzott forgalom teljesítésének hiányában az ezáltal nem jogosan nyújtott kedvezmények értékét utólag kiszámlázza.  
4.3.  A speciális akciókat minden esetben meg kell írásban is erősíteni a megrendelés visszaigazolásában, különben azokra az Ügyfél utólagosan nem formálhat igényt.  
4.4.  A  Fristads  Kansas  által  kínált  speciális  akciók  csak  a  megadott  időintervallumban,  a  készlet  erejéig  érvényesek.  Az  Ügyfél  az  akció  igénybevételéhez  köteles megrendelésében az annak megfelelő megrendelési kódokat használni.    

5.  Kiszállítás
5.1.  A  megrendelés  központi  raktárból  való  kiküldése  normál  esetben  a  visszaigazolás  kiküldését  követő  2  munkanapon  belül  megtörténik.  A  szállítás  az  Ügyfél felelősségére történik. A visszaigazolásban feltüntetett kiszállítási dátumért a Fristads Kansas nem vállal felelősséget.  
5.2.  Amennyiben  előre  nem  látható,  a  felektől  független  tényezők  lépnek  fel,  például  vis  major,  amely  a  feltüntetett  dátumra  való  kiszállítást  késlelteti,  a  kiszállítás időtartama az akadályozó tényezők függvényében módosul; abban az esetben is, ha ezek a körülmények a kiszállítást végző harmadik félnél lépnek fel.  
5.3.  Expressz kiszállítás megrendelése esetén a Fristads Kansas minden esetben 16 EUR expressz felárat, valamint a súlytól függően további expressz költséget számol fel.  
5.4.  A mintadarabok 30%-os mintakedvezménnyel, szállítási költség felszámolása nélkül kerülnek kiszállításra, 4 hetes fizetési határidővel. Azt, hogy mintadarabokról van szó,  az  Ügyfél  köteles  egyértelműen  jelezni  a  rendelés  beküldésekor.  Amennyiben  a  megrendelt  mintadarabok  4  héten  belül  visszaküldésre  kerülnek,  és  a visszaküldéskor azokra az Ügyfél mintadarabokként hivatkozik, az Ügyfél a visszáru megvizsgálását követően jóváírásra jogosult, amennyiben a visszáru sértetlen állapotban kerül vissza, mely annak újbóli értékesítését lehetővé teszi.    

6.  Felelősségátvállalás / Teljesítés helye / Fizetés
6.1.  A  felelősség  az Ügyfélre  száll,  amint  a szerződésben  meghatározott  termékek  leszállításra  és  átadásra  kerülnek  az  Ügyfélnek,  vagy  annak  meghatalmazottjának, szállítójának vagy szerződött partnerének, vagy a Fristads Kansas részére előzetesen megjelölt személynek.
6.2.  Az  Ügyfél  köteles  az  árut  az  átvételt  követően  haladéktalanul  ellenőrizni,  annak  hiánytalan  meglétét  a  számlával  egyeztetni.  Amennyiben  az  Ügyfél  nem  él  a reklamáció lehetőségével, az áru kiszállítását korrektnek és lezártnak tekintjük, hacsak az ellenőrzés során nem észlelhető hiányosságról van szó.
6.3.  Nem jelentős, az áru funkcionalitását nem befolyásoló hibák nem jogosítják fel az Ügyfelet az átvétel megtagadására.
6.4.  A fizetés  30 nappal  a számla kiállítási dátumát követően minden nemű levonás nélkül  esedékes. Bármilyen árkedvezmény, engedmény, vagy egyéb bónusz csak hiánytalan és időre történő fizetés esetén alkalmazható.  Minden utalásnál fel kell tüntetni a számlaszámot hivatkozásként. A Fristads Kansas alapvetően minden befizetést ezen értesítéshez rendel hozzá. Amennyiben az utaláshoz nem rendelnek hozzá hivatkozási számot, úgy automatikusan kiküldésre kerül az esedékes számlákra vonatkozó fizetési felszólítás.
6.5.  Késedelmes fizetés esetén (évi) 9%-os késedelmi kamat kerül felszámításra, valamint kiszámlázásra kerül a behajtás költsége, és a késedelmes fizetésből eredő jogi költségek, mely számla azonnali hatállyal esedékes.  
6.6.  Csekkek és váltók esetleges elfogadása csak fizetési szándékként lehetséges. Tehát a tartozás fennáll annak teljes rendezéséig. Minden ezzel kapcsolatban felmerülő kamat és költség (mint például beváltási, illetve átváltási költség) az Ügyfelet terheli.
6.7.  Az Ügyfél nem jogosult garanciaigény, vagy egyéb ellentétes követelés esetén a fizetés visszatartására, vagy az összeg saját oldali jóváírására. A már kiállított számla összegének önkényes csökkentése így nem megengedett.  
6.8.  A Fristads Kansas fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előrefizetésre változtassa.
6.9.  A Fristads Kansas és az Ügyfél közötti minden szerződési kötelezettség teljesítési helye Salzburg.

7.  Tulajdonjog-fenntartás
A Fristads Kansas fenntartja valamennyi kiszállított áru tulajdonjogát azok kiszámlázott értékének, és  a hozzájuk tartozó kamatok és  költségek összegének teljes kiegyenlítéséig.  

8.  Garancia és jótállás
8.1.  A Fristads Kansas a szerződésben foglalt fizetési feltételek betartása esetén köteles minden, a termék funkcionalitását érintő problémát, mely gyártási, anyag-, vagy kivitelezési  hibából  ered,  és  az áru  átvételének  időpontjában  megállapításra kerül, orvosolni.  A  katalógusban,  prospektusban,  reklámanyagokban,  a  szerződésben nem dokumentált írásos és szóbeli megállapodásokban feltüntetett adatokra, részletekre hivatkozva az Ügyfél nem formálhat igényt garanciára.    A gyártó által vállalt garanciákat és jótállást a szerződésben külön fel kell tüntetni.
8.2.  A  garanciaidő  12  hónap,  amennyiben  nem  kerül  megállapításra a  kiszállított  árukra  vonatkozó  egyedi garanciaidő.  A  garanciaidő  számítása a  6.1  pontban  foglalt felelősségátvállalási időponttól történik.
8.3.  A garanciaigény kifejezett feltétele, hogy az Ügyfél a felmerült hiányosságokat haladéktalanul írásban dokumentálja, és azokra hivatkozzon. A 8.2 pontban foglalt garanciális  probléma  esetén  a  Fristads  Kansas  a  saját  döntése  alapján  az  érintett  szolgáltatást,  illetve  terméket  a  teljesítés  helyén  javíthatja,  vagy  javításra  a teljesítés helyére küldetheti, vagy dönthet a hiba mértékének megfelelő árleszállítás felajánlásáról.
8.4.  Minden, a hiba kijavítása során felmerülő egyéb költségért (pl. be-vagy felépítés, szállítás, eltávolítás, útidő, vagy megtett kilométer) az Ügyfél tartozik felelősséggel. Az Ügyfél telephelyén végrehajtott garanciális javításokért a szükséges kisegítő személyzetet, kisebb használati eszközöket az Ügyfél köteles díjtalanul biztosítani. A beszerelt pótalkatrészek ettől a ponttól kezdve a Fristads Kansas tulajdonát képezik.
8.5.  A jótállásból kizártak a Fristads Kansas által előírt tárolási és összeszerelési metódustól eltérő gyakorlatból, a megfelelő használati feltételek biztosításának hiányából, egyes darabok túlzott igénybevételéből, hanyag, vagy nem megfelelő használatából, különösen a mosási előírások figyelmen kívül hagyásából, illetve nem megengedett eszközök és szerek használatából eredő hibák; ugyanez vonatkozik az Ügyfél által használt eszközökre, anyagokra visszavezethető hibákra. A Fristads Kansas nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek harmadik fél általi kezelésből, az anyag saját, elektromos kisülésből, túltöltöttségből és kémiai behatásokból adódó változásaiból eredeztethetők. A jótállás nem tartalmazza azon darabok cseréjét, melyek természetes elhasználódáson mennek keresztül. Használt termékek értékesítése esetén a Fristads Kansas semmilyen garanciát nem vállal.
8.6.  Olyan visszárut, melynek semmilyen reklamáció nem szolgál alapjául, kizárólag a Fristads Kansas előzetes beleegyezésével, és 38%-os kezelési költség levonásával fogadunk el. A visszáru kérelem elfogadásakor a Fristads Kansas visszáru elismervényt küld az Ügyfélnek, melyet a visszáru csomagban az Ügyfél köteles mellékelni. Minden előzetesen nem kérelmezett visszárut a Fristads Kansas haladéktalanul és átvétel nélkül az Ügyfélnek (feladónak) visszaküld.    A Fristads Kansas csak abban az esetben vesz át visszáru küldeményeket, ha a termék állapota annak újbóli értékesítését lehetővé teszi. Az Ügyfél köteles árut az eredeti csomagolásban visszaküldeni, bármilyen szennyeződéstől, illetve sérüléstől mentesen, valamint köteles a csomagoláson feltüntetni az eredeti vonalkódot; a csomagoláson semmilyen ár nem tüntethető fel.  

9.    Adatvédelem
9.1.  A mindenkori ügyletből származó ügyféladatok (név, cím, megrendelési adatok) automatizált feldolgozása kizárólag a szerződésben foglaltak lebonyolítására szolgál, kiváltképp ügykezelési, elszámolási célból. Technikai okokból szükséges lehet az ügyféladatok harmadik fél szerverén való tárolására, melyhez az Ügyfél határozottan hozzájárul.  Az  ügyféladatok  bármely  más,  harmadik  féllel  való  megosztása  alapvetően  kizárólag  a  számlák  az  Ügyfél  által  választott  fizetési  módon  történő kiegyenlítésének  a  bankkal,  illetve  a  bankkártyát  kiállító  féllel  történő  lebonyolítására,  vagy  a  mindenkori  szerződés  (pl.  a  Fristads  Kansas  teljesítést  biztosító alvállalkozói által történő) teljesítésére szolgál.  
9.2.  Az  Ügyfél  kifejezett  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy  a  Fristads  Kansas,  vagy  annak  szerződött  partnerei  őt  írásban,  e-mail  formájában,  vagy  egyéb  módon  (pl. telefonon) termékinformációkról, szolgáltatásokról tájékoztassák.    Ez a beleegyezés bármikor írásban, vagy e-mailen keresztül visszavonható.  

10.  A szerződéstől való elállás
10.1. A  szerződéstől  való  visszalépés  az  Ügyfél  oldaláról  abban  az  esetben  lehetséges,  feltéve,  hogy  semmilyen  egyéb  speciális  szabályozásról  nem  történt  korábban megegyezés,  és  nincs  érvényben  elektronikus  (táveladási)  szerződés,  ha  olyan  szállítási  késedelem  történik,  mely  a  Fristads  Kansas  szándékos,  vagy  súlyos mulasztására vezethető vissza, valamint amennyiben az egy már megállapodott, ésszerű későbbi szállítási időpontig a szállítás nem kerül teljesítésre. A visszalépés tényét írott levél formájában kell közölni.
10.2. Más jogoktól függetlenül a Fristads Kansasnak jogában áll a szerződéstől visszalépni,   a) amennyiben a szolgáltatás teljesítése, illetve a szolgáltatás teljesítésének megkezdése, vagy folytatása az Ügyfél tevékenységéből kifolyólag nem lehetséges, vagy amennyiben az egy már megállapodott későbbi szállítási dátum ellenére továbbra is az Ügyfél hibájából késleltetésre kerül,   b) amennyiben az Ügyfél fizetőképességét illetően aggályok merülnek fel, és az Ügyfél a Fristads Kansas kérése ellenére nem teljesít sem előzetes fizetést, sem pedig a szállítást megelőzően nem biztosítja a Fristads Kansast fizetőképességéről.
10.3. A  Fristads  Kansas-szel  szemben  fennálló  kártérítési  követelés  ellenére,  az  adminisztrációs  költségeket  beleértve,  minden  visszalépési  esetben  a  már  teljesített szolgáltatások, vagy részszolgáltatások a szerződésnek megfelelően kerülnek kiszámlázásra és az ügyfél köteles azokat maradéktalanul kifizetni. Ez érvényes addig is, amíg a szállítmány, vagy a szolgáltatás a vevőnek átadásra, illetve teljesítésre nem került, valamint a Fristads Kansas által teljesített előkészületi lépések idejére is.   A Fristads Kansas emellett fenntartja a jogot a már kiszállított termékek visszaigénylésére.

11.  Felelősségvállalás
11.1. A  Fristads  Kansas  előszerződésben,  szerződésben  vállalt,  vagy  szerződésen  kívüli  felelősségvállalása  szándékos  és  durva  hanyagságra  korlátozódik,  melyben  a felelősség  korlátozása  egy  a  Fristads  Kansas  által  megbízott,  a  szolgáltatást  biztosító  szerződött  partner  vétkes  magatartása  is  benne  foglaltatik.  A  felelősség korlátozása nem vonatkozik a Fristads Kansas törvényben foglalt terméki felelősségvállalására. Az Ügyfél minden esetben köteles a durva, vagy szándékos hanyagság előfordultát  bizonyítani.  Az  enyhébb  hanyagság  esetén  vállalt  felelősség,  az  abból  eredő  esetleges  károk,  anyagi  károk  megtérítése,  meghiúsult  megtakarítások, kamatveszteség, és harmadik fél az Ügyfél felé irányuló követelése nem foglaltatik a Fristads Kansas felelősségvállalásában.
11.2. Az Ügyfél követelései szintén nem érvényesek, ha a hiba a) az áru nem megfelelő kezeléséből, b) nem megfelelő összeszereléséből, vagy c) az Ügyfél által a kezelési útmutató figyelmen kívül hagyásából ered.
11.3. A Fristads Kansas személyi károkért a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően vállal felelősséget. A Fristads Kansas felelősségvállalása minden más kár esetén a Fristads Kansas részéről előforduló szándékos, vagy durva hanyagság által okozott károkra korlátozódik. Ebben nem foglaltatik benne a Fristads Kansas által  a termékre  vonatkozó,  törvényi  előírásoknak  megfelelő  felelősségvállalás.  Amennyiben  az  Ügyfél  nem  végfelhasználó,  a  Fristads  Kansas  nem  vállal  semmilyen felelősséget  esetleges  kiesett  nyereségért,  az  üzletmenetben  felmerülő  kimaradásokból  adódó  károkért,  információ-  és  adatveszteségért,  vagy  egyéb  ezekből következő károkért.    

12.  Ipari védőjog és szerzői jog
12.1. Amennyiben a Fristads Kansas az ügyfél számára, az ügyfél design elemei, rajzai, modelljei, vagy egyéb specifikációk alapján készít  elő egy terméket, az Ügyfél köteles  a  Fristads  Kansast  az  ebből  adódó,  védőjogsértés  felelőssége  alól  mentesíteni,  és  semmilyen  követelést  ezzel  kapcsolatban  a  Fristads  Kansas  felé  nem támasztani.
12.2. A  kivitelezési  anyagok,  mint  például  tervek,  vázlatok, és  egyéb  technikai  dokumentumok,  ugyanúgy,  mint  a  mintaanyagok,  katalógusok,  prospektusok,  ábrák,  és ahhoz hasonló  dokumentumok  szellemi  tulajdona  a Fristads  Kansast  illeti  meg,  és  az azok  sokszorosítására,  másolására,  pályáztatására,  stb. a  hatályos  törvényi előírások  vonatkoznak.  Az  esetleges,  már  megállapított,  logókra,  URL  címekre,  képekre,  ábrákra,  stb.  vonatkozó  használati  jogok  bármikor,  indokolás  nélkül,  a Fristads Kansas által egyoldalúan visszahívhatók.

13.  Általános feltételek
Amennyiben  a  szerződés  egyes  rendelkezései,  vagy  ezen  rendelkezés  érvénytelen  lenne,  az  nem  érinti  az  egyéb  rendelkezések  érvényességét.  Az  érvénytelen rendelkezést egy érvényes, a kitűzött célok elérését legnagyobb eséllyel biztosító új rendelkezéssel kell helyettesíteni.  

14.  Vonatkozó rendelkezések
A szerződésből adódó minden vitás kérdést – beleértve annak létezését, illetve nem létezését – illető döntéshozatal ügyében kizárólag a Salzburg városában eljáró felelős  törvényszék  az  illetékes.  A  szerződés  az  osztrák  jog  hatálya  alá  esik,  bármilyen  áttétel  kizárásával.  Az  ENSZ  Nemzetközi  Kereskedelmi  Jogi  Bizottsága (UNICTRAL) által lefektetett nemzetközi vitarendezési szabályzat rendelkezései erre az egyességre nem vonatkoznak.

15.  Outdoor ruházat
Az outdoor ruházat nem része a Fristads és a Kansas munkaruházatnak. Teljesen más felhasználási területre készülnek, így a velük szemben támasztott követlemények is mások. Ezen termékek nem alkalmasak ipari mosatásra, ezért kérjük a mosási instrukciók szerint járjanak el. Az outdoor ruházatra nem érvényes a szerződés 10. pontja. Ezen ruházatra nem biztosítunk visszavételt.

2022. december
változat