Ons doel is om toonaangevend te zijn in onze branche wanneer het gaat om duurzaamheid. Als bedrijf met een intercontinentale toeleveringsketen, hebben we een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de mensen die onze producten maken, met als doel het verminderen van de ecologische voetafdruk. We willen een verandering teweeg brengen, een waardevolle verandering en we willen anderen inspireren om te volgen. Wij geloven in het samen doen en samen werken. In 2018 hebben wij ons aangesloten bij het convenant waarmee wij ons gecommiteerd hebben mee te werken aan het verbeteren van de textiel keten. Jaarlijks voeren wij het due diligence proces uit waarin de 9 thema’s van het convenant onder de loep worden genomen. Op basis van de analyse prioriteren wij de ondewerpen waarop wij menen een invloed te kunnen uitoefenen.

Het afgelopen jaar hebben wij gezamenlijk gewerkt aan:
 • Verduurzamen van transport en verpakking.
 • Het vergroten van transparantie in de productieketen
 • In samenwerking met de klant het ontwikkelen van duurzame collecties
 • Het in kaart brengen van potentiële risico’s per land met de focus op arbeidsomstandigheden, milieu en materiaal
 • Wij hebben diverse seminars  gevolgd
 • Webinars over Living Wage, de workshop over hoe Audit rapporten te interpreteren, een webinar over animal welfare. We hebben gebruik gemaakt van de purchase practice tool om inzicht te krijgen in onze eigen inkooppraktijk.
 • Stakeholders consultatie en communicatie.
 • Het afgelopen jaar hebben we met met NGO’s en Stakeholders als Pawn, FNV, Solidaridad en ACT kennis opgedaan en uitgewisseld.
 • Met FNV, solidaridad hebben we consult gesprekken gevoerd over begeleiding in China en Pakistan.
 • Met onze klanten worden SCR-onderwerpen als vast agendapunt opgenomen tijdens de meetings.
 • Leveranciers: Sourcing analyseert samen met ons SCR team en hebben gesprekken met de betrokken leveranciers en proberen door CAP stap voor stap te verbeteren.
 • Interne Communicatie: onze SCR-afdeling rapporteert en informeert via het interne platform KIT, dat toegankelijk is voor alle werknemers, en tijdens kwartaalvergaderingen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een terugkerend onderwerp waarin onze acties en voortgang wordt besproken.

BETER VOOR DE MENSEN

We nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die bij de operatie betrokken is. Wij nemen onze  verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat de arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd. Wij waarborgen dit door de ondertekening van onze code of conduct door onze productiepartners aangaande de 9 thema's:
 • Discriminatie Onze leverancier in Pakistan, een land dat door Amfori als zeer risicovol wordt geclassificeerd, beschikt over een vastgesteld non-discriminatiebeleid en een doeltreffend  doorstroombeleid voor alle werknemers. Onze leverancier heeft voor alle betreffende personen, waaronder degenen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de  aanwerving van werknemers, opleidingsprogramma’s  opgezet op basis van het beleid en de procedures om alle vormen van discriminatie te verbieden.  

 • Kinderarbeid Voor ons is dit een zero-tolerance kwestie en  de producenten met wie wij werken, weten dat de samenwerking onmiddellijk zal worden stopgezet als dit wordt vastgesteld. Hoewel Vietnam in de landenrisico-indeling wordt genoemd als land met een verhoogd risico, hebben wij dit niet vastgesteld in de fabrieken waar wij mee samenwerken.

 • Dwangarbeid Deze kwestie heeft een hoog risico in China en zelfs een zeer hoog risico in Pakistan volgens de landenrisico-indeling. Onze leverancier in Pakistan voert een goed sociaal beleid. In China is er één locatie waar het risico van dwangarbeid kan worden aangetroffen, omdat die zich bevindt in een provincie dicht bij Noord-Korea. Speciale  aandacht van de controleurs tijdens het controleproces toont  aan dat er geen sprake is van dwangarbeid en dat er alleen  lokale mensen werkzaam zijn.

 • Vrijheid van vereniging  In Pakistan en China is er een verhoogd risico. We hebben dit onderwerp echter niet opgenomen in onze prioriteitenlijst, omdat we hier minimaal tot geen invloed op kunnen uitoefenen. Ook NGO’s, zoals FNV, geven aan dat er in China geen platform is om bedrijven hierin te ondersteunen. Onze leverancier in Pakistan heeft een laag risico en de kans op overtreding is laag, gezien het gevoerde sociale beleid in de fabriek. Bij de laatste audit bleek dat werknemers vrij waren om lid te worden van bedrijfscomités en deel te nemen aan  werknemersverkiezingen.

 • Leefbaar loon Leefbare lonen zijn onze prioriteit. Het doel, gekoppeld aan ons beleid zoals uiteengezet in de Gedragscode, is dat leveranciers ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Het bedrijf waarmee we in Pakistan werken, heeft na de laatste audit actie ondernomen op dit punt en het loon dat wordt betaald, ligt boven het minimum. Ook in Vietnam betaalt men meer dan het minimum loon. Het blijft een complexe kwestie, die wij als Fristads niet alleen kunnen oplossen. Waarmee wij wel invloed kunnen uitoefenen, is aandacht te vestigen op en een dialoog aan te gaan met de leverancier over sociale zekerheid en  verzekeringen als onderdeel van eerlijke beloning. Dit onderwerp  is opgenomen als Actie en Doelstelling.

 • Grondstoffen & Dierenwelzijn Na analyse van ons  materiaalgebruik blijkt uit de gegevens dat het merendeel van onze grondstoffen bestaat uit fossiele grondstoffen, biologische grondstoffen en een klein deel is afkomstig van dieren. Doel is alle conventionele wol om te zetten naar diervriendelijke wol en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen, zoals organisch katoen en gerecycled polyester.

  • Gezondheid & Veiligheid Uit de Auditrapporten waar getoetst wordt op het beleid en uitvoering van gezondheid & veiligheid blijkt dat dit op een fatsoenlijke wijze is ingebed. De producten behalen hoge scores, dit behoeft geen verdere actie.

  • Water/ Energie/Chemicaliën Water en energie zijn onderdeel van ons milieubeleid en de inzet van meer duurzamere materialen heeft een positieve impact op het water- en energieverbruik. Wij hebben doelstellingen geformuleerd voor de milieubelasting waaronder verpakkingen.
  De volgende stakeholders brengen onder andere veiligheid en verbetering op het gebied van de mensenrechten. Wij steunen deze initiatieven door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile en Modint. Als onderdeel van de Hultafors Group die lid is van United Nations Global Compact en amfori BSCI onderschrijven wij ook deze initiatieven.
  We nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ons bedrijf een positieve sociale impact heeft op iedereen die bij de operatie betrokken is. Wij nemen onze  verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat de arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.  Wij waarborgen dit door de ondertekening van onze code of conduct door onze productiepartners aangaande de 9 thema's:

  • Discriminatie Onze leverancier in  Pakistan, een land dat door Amfori  als zeer risicovol wordt geclassificeerd,  beschikt over een vastgesteld  non-discriminatiebeleid en een doeltreffend
   doorstroombeleid voor alle werknemers. Onze leverancier heeft
   voor alle betreffende personen,  waaronder degenen die  verantwoordelijk  zijn voor het toezicht op en de  aanwerving van werknemers, opleidingsprogramma’s  opgezet op basis van het beleid en de  procedures om alle vormen van discriminatie te verbieden.   
  • Kinderarbeid Voor ons is dit een zero-tolerance kwestie en  de producenten met wie wij werken, weten dat de samenwerking  onmiddellijk zal worden stopgezet als dit wordt  vastgesteld. Hoewel Vietnam in de landenrisico-indeling  wordt genoemd als land met een verhoogd risico, hebben  wij dit niet vastgesteld in de fabrieken waar wij mee samenwerken.
  • Dwangarbeid Deze kwestie heeft een hoog risico  in China en zelfs een zeer hoog risico in Pakistan volgens  de landenrisico-indeling. Onze leverancier in Pakistan voert  een goed sociaal beleid. In China is er één locatie waar het  risico van dwangarbeid kan worden aangetroffen, omdat die  zich bevindt in een provincie dicht bij Noord-Korea. Speciale  aandacht van de controleurs tijdens het controleproces toont  aan dat er geen sprake is van dwangarbeid en dat er alleen  lokale mensen werkzaam zijn.
  • Vrijheid van vereniging   In Pakistan en China is er een verhoogd risico. We hebben  dit onderwerp echter niet opgenomen in onze prioriteitenlijst,  omdat we hier minimaal tot geen invloed op kunnen  uitoefenen. Ook NGO’s, zoals FNV, geven aan dat er in China  geen platform is om bedrijven hierin te ondersteunen. Onze  leverancier in Pakistan heeft een laag risico en de kans op  overtreding is laag, gezien het gevoerde sociale beleid in de   fabriek. Bij de laatste audit bleek dat werknemers vrij waren  om lid te worden van bedrijfscomités en deel te nemen aan  werknemersverkiezingen.
  • Leefbaar loon Leefbare lonen  zijn onze prioriteit. Het doel, gekoppeld aan ons beleid zoals  uiteengezet in de Gedragscode, is dat leveranciers ten minste  het wettelijk minimumloon betalen. Het bedrijf waarmee we  in Pakistan werken, heeft na de laatste audit actie ondernomen  op dit punt en het loon dat wordt betaald, ligt boven  het minimum. Ook in Vietnam betaalt men meer dan het minimum  loon. Het blijft een complexe kwestie, die wij als Fristads  niet alleen kunnen oplossen. Waarmee wij wel invloed  kunnen uitoefenen, is aandacht te vestigen op en een dialoog  aan te gaan met de leverancier over sociale zekerheid en  verzekeringen als onderdeel van eerlijke beloning. Dit onderwerp  is opgenomen als Actie en Doelstelling.
  • Grondstoffen  & Dierenwelzijn Na analyse van ons  materiaalgebruik blijkt  uit  de gegevens dat het merendeel van onze grondstoffen  bestaat uit fossiele grondstoffen, biologische grondstoffen en  een klein deel is afkomstig van dieren. Doel is alle conventionele  wol om te zetten naar diervriendelijke wol en zoveel  mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen, zoals  organisch katoen en gerecycled polyester.
  • Gezondheid &  Veiligheid Uit de Auditrapporten waar getoetst  wordt op  het beleid en uitvoering van gezondheid & veiligheid blijkt  dat dit op een fatsoenlijke wijze is ingebed. De producten  behalen hoge scores, dit behoeft geen verdere actie.
  • Water/ Energie/Chemicaliën Water en energie zijn onderdeel van  ons milieubeleid en de inzet van meer duurzamere materialen  heeft een positieve impact op het    water- en energieverbruik.  Wij hebben doelstellingen geformuleerd voor de milieubelasting  waaronder verpakkingen.
  De volgende stakeholders brengen onder andere veiligheid en verbetering op het gebied van de mensenrechten. Wij steunen deze initiatieven door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable  Garments and Textile en Modint. Als onderdeel van de Hultafors Group die lid is van United Nations Global Compact en amfori BSCI onderschrijven wij ook deze initiatieven.
  Sinds 2015
  Sinds 2016
  Door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile voeren we jaarlijks onze risicoanalyses uit op basis van de due diligence questionnaire. De uitkomsten van de analyses vormen de input voor onze doelen en acties voor de nabije toekomst en de lange termijn. We zijn permanent in dialoog met onze toeleveranciers over hun productiemethoden en de daaraan verbonden risico's. Onze risicoanalyse en klachtenmechanisme is uitgevoerd op basis van de audits van BSCI en de landen risico classificatie van amfori en daaruit zijn doelstellingen geformuleerd voor de komende 5 jaar. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Arbeidsomstandigheden
  • Duurzaamheid
  • Dierenwelzijn
  • Milieu

  Ondersteund door onze zakenpartners, ngo’s, deskundigen, stakeholders en lokale overheden zorgen wij dat wij continue voorzien zijn van de juiste kennis om te anticiperen op de laatste ontwikkelingen. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan seminars, bijeenkomsten en workshops die georganiseerd worden vanuit de diverse ngo’s. Daarnaast bezoeken we uiteraard op regelmatige basis onze productielocaties.

  Een bijzonder aandachtspunt is de bescherming en verbetering van de mensenrechten in onze keten. Fristads neemt haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er leefbare arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.

  Whistleblowing, de Hultafors Group heeft een meldingssysteem en moedigt het melden van wangedrag met betrekking tot onze gedragscode aan. Meer weten over de Hultafors Group? Klik hier.
  Door lid te zijn van de Dutch Agreement on Sustainable Garments and Textile voeren we jaarlijks onze risicoanalyses uit op basis van de due diligence questionnaire. De uitkomsten van de analyses vormen de input voor onze doelen en acties voor de nabije toekomst en de lange termijn. We zijn permanent in dialoog met onze toeleveranciers over hun productiemethoden en de daaraan verbonden risico's. Onze risicoanalyse en klachtenmechanisme is uitgevoerd op basis van de audits van BSCI en de landen risico classificatie van amfori en daaruit zijn doelstellingen geformuleerd voor de komende 5 jaar. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Arbeidsomstandigheden
  • Duurzaamheid
  • Dierenwelzijn
  • Milieu

  Ondersteund door onze zakenpartners, ngo’s, deskundigen, stakeholders en lokale overheden zorgen wij dat wij continue voorzien zijn van de juiste kennis om te anticiperen op de laatste ontwikkelingen. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan seminars, bijeenkomsten en workshops die georganiseerd worden vanuit de diverse ngo’s. Daarnaast bezoeken we uiteraard op regelmatige basis onze productielocaties.

  Een bijzonder aandachtspunt is de bescherming en verbetering van de mensenrechten in onze keten. Fristads neemt haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er leefbare arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.

  Whistleblowing, de Hultafors Group heeft een meldingssysteem en moedigt het melden van wangedrag met betrekking tot onze gedragscode aan. Meer weten over de Hultafors Group? Klik hier.

  BETER VOOR HET MILIEU

  We love our planet.
  Als onderdeel van de Fristads missie nemen wij het voortouw op het gebied van een beter milieu en duurzaamheid. Uit de analyse van onze grondstoffen blijkt dat onze producten voor het grootste deel bestaan uit katoen-polyester en wol. Onze ambitie is om voor 2025 grote stappen te zetten door het verduurzamen van de klantspecifieke collecties en verpakkingsmaterialen. Dit houdt concreet in dat we gebruik willen maken van een duurzaam alternatief voor wol, zoals RWS wol. Ook met het verpakkingsmateriaal willen we steeds meer werken met verduurzaamd materiaal. Hieronder in het kort onze concrete doelen voor 2025 en 2030.

  Verduurzamen collecties
  • In 2025 is 50% van de materialen verduurzaamd.
  • In 2030 is 100% van de materialen verduurzaamd.
  Verduurzamen verpakkingen
  • In 2025 is 50% van het gebruikte verpakkingsmateriaal verduurzaamd.
  • In 2030 is 100% van het gebruikte verpakkingsmateriaal verduurzaamd.
  Verduurzamen wol
  • In 2025 is 50% van de gebruikte wol RWS wol of een duurzame variant.
  • In 2030 is het aandeel RWS of duurzame wol 100%.
  Fristads duurzame productontwikkelingen waar we trots op zijn
  • Het omzetten van een kostuum collectie van conventionele wol-polyester naar RWS wol-recycled polyester (GRS). De collecties worden momenteel al volop gedragen.
  • Het verduurzamen van de polo’s door de omzetting van conventioneel geteeld katoen naar organisch geteeld katoen. Het gebruikte polyester is vervangen door gerecycled polyester (GRS). In de zomer van 2020 is de polo uitgerold onder de medewerkers van PostNL.
  • Closing the loop door het inzamelen van gedragen Fristads kleding.  
  • Het reduceren van verpakkingen. Indien verpakkingen noodzakelijk zijn worden deze zoveel mogelijk vervangen door duurzame of gerecyclede verpakkingsmaterialen.
  Onze cijfers met betrekking tot het reduceren van verpakkingsmaterialen
  • Verpakkingsmateriaal is met 11% gereduceerd.  
  • Onze huidige verzendzakken zijn gemaakt van 80% renewable bio-based materialen.
  • Alle dozen die wij gebruiken voor verzending zijn van gerecycled karton.

  SAMEN MET ONZE PARTNERS

  Sterke samenwerking op lange termijn leidt tot een duurzame opzet. We streven naar sterke, langdurige partnerships, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en belangen van onze producten en diensten. Door wederzijds vertrouwen en respect creeren wij samen met onze leveranciers collecties die aansluiten bij de wensen van onze klanten. Ook in moeilijkere tijden, zoals het COVID-19 tijdperk, zijn wij in overleg met onze leveranciers tot oplossingen gekomen naar beider tevredenheid (betalingstermijnen gehanteerd, geen inkooporders gecancelled, vertragingen waar mogelijk opgelost, tijdelijke prijsverhogingen geaccepteerd).  

  Onze voornaamste productiepartners in het verre oosten en Europa voorzien in de behoefte aan producten binnen ons productportfolio.

  Onderstaand een greep uit onze partnerships.
  Sterke samenwerking op lange termijn leidt tot een duurzame opzet. We streven naar sterke, langdurige partnerships, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en belangen van onze producten en diensten. Door wederzijds vertrouwen en respect creëren wij samen met onze leveranciers collecties die aansluiten bij de wensen van onze klanten. Ook in moeilijkere tijden, zoals het COVID-19 tijdperk, zijn wij in overleg met onze leveranciers tot oplossingen gekomen naar beider tevredenheid (betalingstermijnen gehanteerd, geen inkooporders gecancelled, vertragingen waar mogelijk opgelost, tijdelijke prijsverhogingen geaccepteerd).

  Onze voornaamste productiepartners in het verre oosten en Europa voorzien in de behoefte aan producten binnen ons productportfolio.
  In samenwerking met UAB NEO TEXTILE produceren wij onze kostuumcollecties in Litouwen. De wol-polyester doeken, zowel in conventionele als duurzame samenstellingen, worden geproduceerd in China door Danmao.

  Texpak, onze partner in Pakistan voor de light knits. Texpak werkt nauw samen met verticaal ingerichte grondstoffenbedrijf Sapphire, zowel conventioneel als duurzaam. Van ruwe grondstoffen tot doek.

  In Vietnam worden in samenwerking met Kainos de klantspecifieke overhemden en blouses geproduceerd. De voornaamste grondstoffen worden geïmporteerd vanuit China.
  Veel van onze technisch hoogwaardig outerwear wordt geproduceerd in samenwerking met Aglory in China. De grondstoffen komen eveneens uit China, zowel de conventionele als de duurzame materialen.

  Curzonia is onze toonaangevende Roemeense partner voor breigoed, zoals fijne en grofgebreide pullovers en vesten geschikt voor duurzame, representatieve bedrijfskleding.

  ABM als specialist in light knitwear en outerwear in Portugal. Voor Europese productie en flexibiliteit in oplages maken wij graag gebruik van de diensten van ABM.
  Aglory, China
  Texpak, Pakistan
  ABM,    Portugal