Dodací a platební podmínky společnosti Fristads Austria GmbHDodací a platební podmínky společnosti Fristads Kansas Austria GmbH

1. Rozsah platnosti
Tyto obecné podmínky platí pro všechny současné a budoucí právní transakce mezi společností FRISTADS Kansas Austria GmbH (dále jen "Fristads Kansas") a zákazníky FRISTADS Kansas a sice pro dodání zboží, jakož i pro poskytování služeb. Odchylky od těchto podmínek jsou platné pouze s písemným souhlasem Fristads Kansas.

2. Nabídka
2.1. Nabídky Fristads Kansas se považují za nezávazné. Zadávací dokumentace a brožury nesmí být reprodukovány nebo poskytovány třetím osobám bez souhlasu FRISTADS Kansasu. Musí být vždy vráceny zpět Fristads Kansas, pokud je objednávka umístěna jinde.
2.2. Kresby, měření, obrazy, váhy a další služby je třeba chápat pouze jako orientační a nezaručují žádné vlastnosti.

3. Smlouva
3.1. Tato smlouva je považována za uzavřenou, když Fristads Kansas zaslal písemné potvrzení objednávky nebo odeslal objednávku.
3.2. Informace obsažené v katalozích, prospektech a podobně, a jiných písemných či ústních prohlášení jsou relevantní pouze tehdy, pokud je v potvrzení objednávky výslovně odkazováno přímo na ně.
3.3. Dodatečné změny a dodatky ke smlouvě jsou předmětem písemné potvrzení.
3.4. Objednávky budou zpracovány Fristads Kansas pouze při objednání zboží s aktuálním číslem, barvou a velikostí.

4. Cena
4.1. Ceny jsou doporučené, nikoliv kartelové prodejní ceny. DPH a další zákonné poplatky a náklady na dopravu a pojištění jsou účtovány zákazníkovi odpovídajícím způsobem. Transportní balíček pro malé objednávky s hodnotou čisté objednávky ve výši do€ 350,00 stojí € 15,00 bez DPH, při objednávce v hodnotě čistého objednávky ve výši nad € 350,00 žádný přepravní náklady budou Fristads Kansas účtován.
4.2. Ceny jsou stanoveny individuálně podle velikosti tržeb nebo dle dohodnutých prodejních cílů. Fristads Kansas si vyhrazuje právo, doúčtovat příslušné dohodnuté ceny, pokud nebude dosaženo dohodnutých prodejních cílů.
4.3. Speciální slevy musí být výslovně uvedeny v potvrzení objednávky jako takové a nelze je dodatečně uplatnit zákazníkem.
4.4. Speciální akce nabízené Fristads Kansas, platí stanoveném časovém období, a to jen do vyprodání zásob. Zákazník musí výslovně uvést v tomto ohledu udané objednávací kódy.

5. Dodání
5.1. Dodávka následuje obvykle po potvrzení objednávky do 2 pracovních dnů z centrálního skladu. Doprava je na vlastní riziko zákazníka. Dodací lhůty v potvrzení objednávky nejsou závazné.
5.2. V případě nepředvídatelných událostí nebo okolností způsobených nezávisle jinými stranami, jako jsou případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, je tato v každém případě prodloužena po celou dobu trvání těchto okolností; i když tyto okolnosti nastaly u subdodavatelů.
5.3. Při požadavku o expresní objednávku je vždy účtován expresní příplatek € 16, a navíc poplatek vyplývající z hmotnosti expresních přepravních nákladů.
5.4. Vzorky jsou dodávány s odečtením 30% slevy vzorku osvobozené od poštovného a splatností 4 týdnů. Takové objednávky musí být zřetelně označeny zákazníkem. Pokud budou vzorky vráceny do 4 týdnů a produkty jsou označeny v dodacím listu jako vzorek, obdrží zákazník po ověření zásilky dobropis, za předpokladu, že vzorek, zásilka je v nepoškozeném stavu, který umožňuje další prodej.

6. Riziko / Místo plnění / Platby
6.1. Riziko přechází s předáním zakázky produktu na zákazníka, nebo dopravce, nebo jiné osoby jejichž zástupce, jsou jmenováni Fristads Kansas.
6.2. Zákazník neprodleně po obdržení zboží zkontroluje úplnost dodávky dle faktury. Není-li žádná stížnost, zboží se považuje za řádně a úplně dodané, nejde-li o vadu, která nebyla rozeznatelná při kontrole.
6.3. Drobné vady, které nemají vliv na funkčnost dodaného zboží neopravňují zákazníka odmítnout přijetí.
6.4. Platby jsou splatné do 30 dnů od data vystavení faktury bez jakýchkoliv srážek. Poskytnuté slevy, slevy nebo bonusy jsou podmíněné včasným a úplným zaplacením.
Každé platbě ze strany zákazníka musí předcházet informace o platbě. Fristads Kansas přiřadí každou platba na základě tohoto avíza.
Pokud Fristads Kansas neobdrží žádné avízo, bude automaticky ke každé faktuře po splatnosti zaslána upomínka.
6.5. V případě prodlení s platbou bude účtován úrok z prodlení ve výši 9% ročně stejně jako vynaložené náklady na vymáhání pozdní platby a právní poplatky s tím spojené, které jsou splatné okamžitě.
6.6. Případné přijetí šeků nebo směnek je vždy pouze jako platební prostředek Všechny poplatky a nákladyv této souvislosti (například inkasování a slevy poplatků jdou na vrub zákazníka.
6.7. Zákazník není oprávněn zadržovat nebo kompenzovat platby v důsledku reklamací nebo jiné vzájemné nároky. Není tedy přípustné krácení již vydané faktury.
6.8. Fristads Kansas si výslovně vyhrazuje právo o způsobu platby "v hotovosti předem"
6.9. U všech závazků vyplývajících ze smluv mezi FRISTADS Kansas a zákazníkem je místem plnění Salzburg.

7. Výhrada vlastnictví
Fristads Kansas si vyhrazuje vlastnická práva ke všemu zboží dodanému odFristads Kansas až do úplného uhrazení faktur včetně úroků a všech s tím spojených nákladů.

8. Záruka a odpovědnost za vady
8.1. Fristads Kansas je povinna při dodržování stanovených platebních povinností, po oznámení nedostatků na materiálu, konstrukci nebo provedení v době předání, tyto nedostatky odstranit. Z informací v katalozích, brožurách, reklamních letácích a písemných nebo ústní prohlášeních, které nebyly uvedeny ve smlouvě nelze odvodit žádné záruční povinnosti. Záruky poskytované výrobcem musí být dohodnuta odděleně ve smlouvě.
8.2. Záruční doba je 12 měsíců, pokud nebyly schváleny zvláštní záruční doby pro jednotlivé položky. Doba trvání záruční doby začíná v okamžiku převodu rizik v souladu s oddílem 6.1.
8.3. Záruka předpokládá, že zákazník na vady neprodleně písemně upozornil a prokázal. V případě závady v záruce podle bodu 8.2. Fristads Kansas má dle svého uvážení možnost opravy vadného plnění nebo vadného dílu v místě plnění, nebo poslat k zákazníkovi anebo přiměřeného snížení ceny.
8.4. Všechny nepřímé náklady vedoucí k nápravě vad (například pro montáž a demontáž, dopravy, nakládání s odpady, dopravu a cestovní čas) jdou na vrub zákazníka. Pro záruční práci u zákazníka potřebná asistence, drobný materiál atd. je poskytnut bez poplatku. Vyměněné díly se stávají majetkem FRISTADS Kansasu.
8.5. Vyloučeny ze záruky jsou defekty způsobené specifikované Fristads Kansas, z nedbalosti nebo nesprávné manipulaci, zejména pro nedodržení pokynů mytí a používání nevhodných materiálů, které nejsou provedené Fristads Kansas a instalací nedostatečných uživatelských podmínek, přetěžování dílů; To platí i tehdy, jsou-li způsobeny vadným materiálem dodaného zákazníkem. Fristads Kansas neručí za škody, které jsou způsobeny třetím osobám, svévolné změny atmosférických výbojů, přepětí a chemických vlivů. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které podléhají běžnému opotřebení. Za prodej použitého zboží není Fristads Kansas odpovědný.
8.6. Vrácené zboží, které není na základě reklamace, může být přijato pouze s předchozím souhlasem Fristads Kansas a za souhlasu odečtení 38% manipulačního poplatku. S přijetím žádosti Fristads Kansas odesílá formulář k vrácení, který musí součástí vráceného zboží. Každé neodsouhlasené vrácení zboží bude neprodleně a nezpracované odesláno zpět k zákazníkovi.
8.7. Vrácené zboží budou přijímáno Fristads Kansas pouze, pokud stav výrobku umožňuje další prodej. Zboží musí být zabaleno v originálním obalu a nesmí mít žádné nečistoty a nebo poškození. Stejně tak musí obsahovat originální čárový kód na balení; obal musí být bez cenových značení.

9. Ochrana dat
9.1. Údaje zákazníka (jméno, adresa, objednací údaje) z příslušné obchodní transakce budou automaticky zpracovány pro účely splnění smlouvy, zejména pokud jde o administrativní a účetní účely. Z technických důvodů, může být nezbytné, aby údaje zákazníka byly uloženy na serveru třetí strany, s čímž zákazník výslovně souhlasí. Jedním z dalších přenosů dat zákazníků je provádění pouze v rámci volby zákazníka, který si zvolí komunikace s bankou nebo platební či kreditní karty zákazníka nebo pro účely plnění smlouvy (například pro asistenty Fristads Kansas).
9.2. Zákazník dává svůj výslovný souhlas, kterým ho Fristads Kansas nebo dodavatelé FRISTADS Kansas písemně nebo e-mailem nebo (například telefonicky) smějí informovat o zboží nebo službách, nebo mu umožní být jinak v kontaktu. Toto ujednání může být kdykoliv odvoláno písemnou formou nebo e-mailem.

10. Odstoupení od smlouvy
10.1. Předpokladem pro odstoupení zákazníka od smlouvy je, že nebyly provedenyžádné zvláštní ujednání a žádné elektronické smlouvy (prodej na dálku), zprodlení dodání, v důsledku hrubé nedbalosti Fristads Kansas, a neúspěšné uplynutí rozumné doby odkladu. Odstoupení je třeba oznámit doporučeným dopisem.
10.2. Bez ohledu na ostatní práva je Fristads Kansas oprávněn odstoupit od smlouvy,
a) v případě, že plnění zejména jeho počátek nebo pokračování z důvodů, na straně zákazníka, je neuskutečněné, a navzdory stanovení přiměřené lhůty je dálé ve zpoždění,
b) pokud vzniknou obavy o solventnost zákazníka a tento není schopen poskytnout na žádost Fristads Kansasu žádnou záruky před uskutečněnímdodávky.
10.3. Aniž by byla dotčena práva na náhradu škody FRISTADS Kansas, včetně předprocesních nákladů, je zákazník v případě odstoupení od smlouvy povinen zaplatit za již provedené nebo částečně provedené služby. To platí i v případě, že dodávka nebo služba nebyla dosud převzata klientem a služby poskytované Fristads Kansas byly ve fázi příprav. Fristads Kansas je v takovém případě oprávněn požadovat vrácení již dodaného zboží.

11. Odpovědnost
11.1. Předsmluvní, smluvní i mimosmluvní odpovědnost Fristads Kansas je omezena na úmysl a hrubou nedbalost, omezení odpovědnosti platí i v případě zavinění pomocníků z FRISTADS Kansasu. Limit se nevztahuje na odpovědnost Fristads Kansas podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Zákazník musí prokázat existenci hrubé nedbalosti nebo úmyslu, tak jako tak. Odpovědnost za lehkou nedbalost, odškodnění za následné škody a finanční ztráty, ztráty úspor, ztráta zájmu a škody z nároků třetích stran vůči zákazníkovi jsou vyloučeny.
11.2. Nároky zákazníků budou považovány za neplatné, pokud se dopustí následujících chyb
a) nesprávné použití zboží,
b) nesprávné instalace nebo
c) nedodržení návodu k obsluze je způsobené zákazníkem.
11.3. Fristads Kansas poskytuje odpovědnost za škody na zdraví v souladu v rámci ‚ zákonných požadavků. Odpovědnost za jiné škody je omezena na úmysl nebo hrubé nedbalosti Fristads Kansasu nebo jejích agentů. Tím není dotčena odpovědnost FRISTADS Kansas podle zákona o odpovědnosti za výrobek. V případě, že zákazník není spotřebitel, Fristads Kansas je jakákoliv další odpovědnost pro ušlý zisku, přerušení podnikání, ztráty informací nebo dat nebo následné škody dále výslovně vyloučena.

12. Práva průmyslového vlastnictví a autorských práv
12.1. Pokud zboží Fristads Kansas vychází z konstrukčních specifikací, výkresů,modelů nebo jiných specifikací zákazníka Fristads Kansas je odškodněni v případě jakýchkoliv porušení práv k duševnímu vlastnictví neúčinné.
12.2. Projektová dokumentace, jako jsou plány a výkresy a jiné technické dokumenty, stejně jako vzorky, katalogy, prospekty, ilustrace a podobně zůstávají duševním vlastnictvím Fristads Kansasu a v souladu s platnými právními předpisy, jimiž se řídí kopírování, imitace, konkurence atd. jakýchkoli práv na užívání loga, adresy URL adresy, obrázky, grafika, atd a může být kdykoliv bez udání důvodů, jednostranně odvoláno Fristads Kansas.

13. Obecné prohlášení
Pokud by měla být některá ustanovení smlouvy nebo tohoto ustanoveníneplatná, nesmí být dotčena platnost zbývajících ustanovení. Neúčinnéustanovení bude nahrazeno platným, které se bude co nejvíce podobat účelu.

14. Místo sporů a rozhodné právo
Rozhodovat všechny spory vyplývající ze smlouvy - včetně těch, o jeho existenci či neexistenci - je výhradně zodpovědný a může příslušný soud v Salcburku. Tato smlouva podléhá rakouskému právu s vyloučením pravidla postupování. Uplatňování pravidel UNCITRAL úmluvy Organizace spojenýchnárodů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

15. Outdoorové oblečení
Outdoorové oblečení není součástí řady Fristads a Kansas Workwear. Nesplňuje stejné požadavky a pro tento účel nebyl vyvinut. Tento oděv není vhodný pro průmyslové praní, přečtěte si prosím pokyny k ošetřování uvnitřproduktu. Outdoorové oblečení je vyloučeno z bodu 10. odstoupení od smlouvy. Nelze jej vrátit.

Vydání
Prosinec 2022