STYRESETT

Alle handlingene våre er basert på et sett med retningslinjer og koder som er unike for vår virksomhet. Disse reglene strukturerer og regulerer alle våre aktiviteter, og sikrer at vi opptrer på en ansvarlig måte.

Etiske retningslinjer for leverandører

Vårt arbeid med bærekraft er basert på de 10 prinsippene i FNs Global Compact som danner grunnlaget for våre etiske retningslinjer. Alle Fristads leverandører er forpliktet til å signere for disse etiske retningslinjer. Code of Conduct er et verktøy for å sikre at våre leverandører opptrer på en ansvarlig måte og lister opp minimumskrav til leverandører når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøledelse og antikorrupsjon.

Kvalitet og miljø -  ISO-standarder

Fristads er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, noe som krever at vi jobber systematisk med forbedringer av våre produkter og produksjon, og minimering av vår miljøpåvirkning. I ISO 9001:2015 står kundetilfredshet i fokus, noe som er i tråd med Fristads sine fokusområder. Dette betyr at vi i alt vi gjør streber etter å skape kvalitet og effektive prosesser for å utvikle og produsere våre produkter, for å tilfredsstille våre kunder. I ISO 14001:2015 er livssyklusperspektivet et viktig aspekt. Dette er noe vi har integrert som en naturlig del av vår virksomhet. Det betyr at standarden stiller krav til hvordan vi arbeider systematisk for å begrense miljøpåvirkningen av vår virksomhet. Les mer om og/eller last ned våre produktsertifikater her.    

Etiske retningslinjer for ansatte

Fristads etiske retningslinjer er en verdierklæring som gir ansatte veiledning i deres daglige arbeid og når de tar beslutninger. Fristads etiske retningslinjer gjelder overalt hvor Fristads driver virksomhet og påvirker alle som jobber for merkevaren. De etiske retningslinjene dekker informasjon og gir veiledning om Fristads kjerneverdier, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og forretningsetikk som for eksempel antikorrupsjon.

Miljøpolitikk

Vi jobber for et langsiktig bærekraftig samfunn, både for mennesker og miljø. Vi leter hele tiden etter alternativer som reduserer den negative effekten av virksomheten vår, uten å ofre kvalitet eller pris. Vårt miljøarbeid er basert på vår bærekraftstrategi og kontinuerlig opplæring av ansatte. Våre miljømål blir gjennomgått og revidert etter hvert som vi går videre. Denne tilnærmingen er en naturlig del av livssyklusperspektivet og vårt ønske om å bli mer bærekraftig i alt vi gjør. Fra produktdesign, produksjon av materialer og produksjonseffektivitet til beslutninger om transportmidler, oppvarming av våre lokaler og vårt engasjement i samfunnsspørsmål.

Sikkerhetspolicy

Utvikling av arbeidsmiljøet er en integrert og naturlig del av virksomheten, og spørsmål vedrørende arbeidsmiljø håndteres i forbindelse med daglige aktiviteter. Fristads tilstreber å jobbe forebyggende og direkte med spørsmål og problemstillinger knyttet til fysisk sikkerhet, psykisk helse og arbeidsmiljø. For oss er det viktig å sikre en trygg og sunn arbeidsplass for alle ansatte.

Kvalitetspolicy

Hos Fristads er høy kvalitet, sikkerhet og bærekraft alltid i fokus. Vi har ambisiøse kvalitetsmål og høye krav til internkontroll og dokumenthåndtering, og jobber kontinuerlig med etterutdanning, samt nye verktøy eller utvikling av eksisterende. Vi streber etter å leve opp til kundenes forventninger og møte deres behov for en smidig kundereise, fra kjøp til levering.

MeR INNHOLD for DEG:

Bærekraftig produkter

Å konkurrere med kvalitet fremfor pris har vært et sentralt prinsipp for Fristads fra starten. For oss er det å lage kvalitetsplagg kjernen i vårt bærekraftsarbeid.

Les mer >

Samfunnsansvar

Alle har rett til gode arbeidsforhold. Vi streber etter at vår virksomhet alltid skal ha en positiv sosial innvirkning på alle som er involvert.

Les mer >

FNs mål

Vår bærekraftstrategi tar sikte på å støtte FNs bærekraftsmål ved å sette mål for å tilpasse seg temperaturstigningen på jorda til helst 1,5°C som skrevet i Parisavtalen.

Les mer >