STICA

Spårning av vårt koldioxidavtryck med STICA

Sedan 2018 har Fristads kartlagt sina utsläpp av växthusgaser som medlem av STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action. STICA är ett gemensamt initiativ för svenska textilföretag som fokuserar på att minska utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. I slutet av 2021 rapporterade vi scope 3, där större delen av våra utsläpp sker och där vi kan göra störst skillnad. Scope 3 omfattar utsläpp utanför vår egen organisation, genom hela värdekedjan.

Scope 1
Avser utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, såsom fordon och anläggningar.

Scope 2
Avser utsläpp från inköpt och förbrukad el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3
Avser utsläpp från externa resurstillgångar, såsom köpta varor och tjänster.

Kommentar till reslutatet

2021 släppte Fristads ut totalt 1 182 ton CO2-ekvivalenter i scope 1 och 2, vilka fokuserar på utsläpp från vår egen verksamhet. Detta var en minskning från 1 954 ton CO2 2018, det vill säga en minskning med 39,5%.
Minskningen beror på en halvering av utsläpp från elanvändning och att mer el kommer från klimatneutrala källor. Resultatet speglar också att utsläppen och energianvändningen per område båda har minskat betydligt sedan 2018. En annan aspekt som bidrog till minskningen är flytten till ett mindre kontor och lager i Borås 2019.

Utsläppen från bränsleförbrukning för vår egen värmeproduktion och uppvärmning har också minskat med 60% respektive 27% sedan 2018. Dock har utsläppen från företagsbilar ökat med 25%, vilket beror på att företaget växer och expanderar på nya marknader.
För scope 3 har Fristads utsläpp minskat med 2% sedan referensåret 2019. Den relativt sett lilla sänkningen kan framförallt förklaras med två faktorer till följd av Covid-19-pandemin: fler transporter gjordes med flyg under 2021 och vi tog också hem stora mängder produkter för att utöka vårt lager och säkra kundordrar.

Mer innehåll för dig:

Hållbarhetsrapport

På Fristads brinner vi för hållbarhet och det är vår ledstjärna i allt vi gör. Läs om våra initiativ och projekt under 2021 och få de senaste siffrorna. ​​​​​​​

Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.​​​​​​​

Läs mer >