social efterlevnad

Förbättra medarbetarnas säkerhet och hälsa

Vi vet att vårt företag påverkar miljömässiga och sociala förhållanden utanför vår direkta verksamhet och arbetar därför med leverantörer som delar våra värderingar.

Grunden för vårt sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete är Fristads uppförandekod, som är baserad på Hultafors Groups uppförandekod. Den är ett icke-förhandlingsbart krav som gäller hela värdekedjan för en Fristadsprodukt, inklusive våra egna anläggningar, leverantörer och underleverantörer. Syftet med uppförandekoden är att erbjuda rättvisa, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom hela vår leveranskedja och att säkerställa att vi inte är medskyldiga till några brott mot de mänskliga rättigheterna eller miljöregler. Vår uppförandekod baseras på flera internationella standarder och referensdokument som rör arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, inklusive:

​​​​​​​
Vi har nolltolerans mot barnarbete, tvångsarbete och brister i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vår uppförandekod förbjuder diskriminering av alla klasser som skyddas av lag och uppmuntrar arbetsgivare att betala en skälig lön. Den ställer också krav på hanteringen av utsläpp, kemikalier och avfall.​​​​​​​

The foundation of our social and environmental sustainability work is Fristads’ Code of Conduct, which is based on the Hultafors Group Code of Conduct. It is a non-negotiable requirement that applies to the entire value chain of a Fristads product, including our own facilities, suppliers and subcontractors. The purpose of the Code of Conduct is to provide fair, safe and healthy working conditions throughout our supply chain and to ensure that we are not complicit with any violations of human rights or environmental regulations. Our Code of Conduct is based on multiple international standards and reference documents concerning working conditions and human rights, including:

​​​​​​​ We have zero tolerance against child labour, forced labour and shortcomings in occupational health and safety. Our Code of Conduct prohibits discrimination of any classes protected by law and encourages employers to pay a living wage. It also sets requirements for the management of emissions, chemicals and waste. ​​​​​​​

En del av amfori BSCI

Sedan 2016 är vi en del av amfori BSCI , det ledande systemet för hantering av leveranskedjan, som hjälper företag att utvärdera och förbättra de sociala och miljömässiga standarderna i sina tillverkningskedjor. Genom att vara med i amfori BSCI strävar vi efter att garantera att alla medarbetare i vår leveranskedja har etiska arbetsförhållanden.

Amfori BSCI följer den Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

Hur vi säkerställer efterlevnad i vår leveranskedja.

1. Riskbedömning
Alla potentiella leverantörer till Fristads genomgår en riskbedömning innan onbardingprocessen påbörjas. Risker relaterade till styrning i inköpsländerna baseras på Världsbankens Worldwide Governance Indicators. Ländernas risknivå bedöms på sex områden och klassificeras beroende på resultatet antingen som 'låg risk' eller 'hög risk'.

2. Onboarding av nya leverantörer 
Nya leverantörer måste fylla i ett självskattningsformulär, lämna in ett frågeformulär på plattformen Worldfavor och signera Fristads uppförandekod och lista på förbjudna ämnen (RSL). Dessutom måste nya leverantörer visa att de uppfyller kraven i Fristads uppförandekod genom att genomföra en tredjepartsrevision. Signeringen av uppförandekoden och RSL måste förnyas årligen.

3. Fortlöpande stöd och utbildning  
Fristads CSR-team arbetar nära och tillsammans med våra kvalitetskontrollanter för att övervaka leverantörernas efterlevnad under produktionen av Fristads ordrar. Vi har också tagit fram ett nytt utbildningsprogram för våra inköpare och godkända leverantörer, för att säkerställa att de är uppdaterade gällande kommande EU-förordningar om due diligence.

4. Tredjepartsrevisioner av fabriker
För att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra krav, granskar vi fabriker med utgångspunkt från amfori BSCI:s och andra etablerade standarder genom obligatoriska tredjepartsrevisioner. Fristads leverantörer kan granskas när som helst, men vanligtvis en gång om året eller varannat år. Ibland skickar vi en revisor till de godkända leverantörerna för att genomföra ytterligare en granskning för att säkerställa efterlevnaden i fall då bristande efterlevnad rapporterats in.

5. Åtgärdsplaner och uppföljning
Avvikelser som inträffar under en fabriksinspektion måste korrigeras genom en åtgärdsplan och följas upp med en ny revision eller skrivbordsgranskning. Syftet med åtgärdsplanerna är att ständigt förbättra arbetsförhållandena och miljöstandarderna i fabrikerna. Om de korrigerande åtgärderna inte utförs omgående avslutar vi vår affärsrelation med leverantören.

Internationella Accord-avtalet

Fristads har undertecknat det internationella Accord-avtalet för hälsa och säkerhet i klädindustrin, vilket ytterligare bekräftar vårt engagemang för det ursprungliga Bangladeshavtalet från 2018. Genom överenskommelsen förbinder sig Fristads att fortsätta arbetet med hälsa och säkerhet som redan påbörjats i Bangladesh och till utvidgningen av principerna till andra länder. Alla våra leverantörer måste ha genomgått avhjälpande åtgärder enligt Accord-avtalet.​​​​​​​

Mer innehåll för dig:

Vår egen
produktion

Stritex, vår fabrik i Ukraina, har varit verksam i 70 år. Sedan 2001 producerar fabriken högkvalitativa arbetskläder och flamskyddade produkter för Fristads.
​​​​​​​

Läs mer >

Långsiktiga
leverantörersrelationer

Högkvalitativa produkter och långsiktiga partnerskap går hand i hand. Våra leverantörer är noggrant granskade för att säkerställa att de möter våra krav.
​​​​​​​

Läs mer >

Kvalitetskontroll
i Asien

På vårt kontor i Hongkong arbetar experter från hela världen tillsammans för att förbättra verksamheten och kvaliteten på produkterna samt säkerställa goda arbetsförhållanden.​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer >