Cookies och integritets policy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss! På denna sida hittar du information om var och hur vi hanterar och bevarar dina personuppgifter när du besöker och handlar hos oss. Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst och som kan berätta mer om hur vi hanterar dina uppgifter.  

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in och behandlar?

Fristads är en del av koncernen Hultafors Group. Fristads AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa i enlighet med gällande lagstiftning.

Fristads AB
Org. nr 556023–8486
Box 1102
501 11 Borås
Sverige

Kontakt – vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål med mera är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på Fristads kundservice 033–20 22 00 eller kundtjanst.se@fristads.com

På vilken rättslig grund baserar vi behandlingen av dina personuppgifter?
Vi behandlar din personliga information för följande ändamål:

 • Leverans av varor och tjänster.
 • Analys och marknadsföring.

Behandlingen av dina personuppgifter är föremål för ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).
Dessutom kommer dina personuppgifter att behandlas i syfte att skydda våra legitima intressen för statistik, analys och marknadsföring (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

Vilka katagorier av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande kategorier av personlig information om dig:

 • Allmän personlig information.
 • Namn, e-postadress, telefonnummer.
 • Företagsadress och/eller privat adress om leverans ska levereras direkt till hemadressen eller företagsaddress.
 • Kundnummer, personnummer och företag.
 • Storleksinformation, mått och storlekar.
 • Beställnings- och leveranshistorik.

Dessutom, baserat på ditt beteende på systemet, genererar vi vissa data såsom:

 • Artikel / köpstatistik.
 • Kreditinformation, om denna funktion är aktiverad i din webbshop.
 • Orderinformation, betalningsinformation och betalningshistorik, genomförda köp, köphistorik.
 • Beteende på våra digitala plattformar och respons på marknadsutskick.

Behandlingen av personuppgifter som kräver särskilt skydd eller juridisk auktoritet enligt artiklarna 9 och 10 i dataskyddsförordningen utförs inte.

Hur använder vi dina personuppgifter?
 • Vi använder den information vi har om dig för att utveckla våra produkter och tjänster och förbättra din kundupplevelse. För att skapa anpassade produkter som är unika och relevanta för dig samlar vi in och använder de uppgifter som du väljer att tillhandahålla där du exempelvis svarat på frågor i ett formulär.

 • Vi behandlar data i analyser av köpmönster där vi tittar på hur du interagerar med vår websida, exempelvis vilka produkter du är intresserad av osv. Det är en nyckel för att kontinuerligt utveckla användarupplevelsen och göra ditt besök i webshopen och vår kommunikation till dig så bra och relevant som möjligt.
  ​​​​​​​
 • Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, erbjuda dig olika betalningslösningar, ge leveransaviseringar via sms, e-post eller post, hantera eventuella returer samt hantera ditt användarkonto på våra webplattformar i syfte att ge dig en personlig upplevelse.

 • Vi kan också göra din upplevelse smidigare, till exempel genom att automatiskt fylla i din registreringsinformation (till exempel ditt yrkesområde) om du redan angett det i ett annat sammanhang och där det sparats i vårt CRM-verktyg.

 • Vi kan använda den information som vi har om dig för att utveckla, testa och förbättra vår webbshop, bland annat genom att utföra undersökningar och förbättra kundupplevelsen och testa nya funktioner.
  ​​​​​​​
 • Vi använder den information vi har om dig för att skicka dig marknadsföringskommunikation och erbjudanden, utannonsera vinnare i tävlingar, kommunicera med dig om våra produkter och nyheter samt meddela dig om våra policyer och villkor.

 • Vid kommunikation och när du kontaktar oss använder vi den information som du angett för att kunna svara dig på eventuella frågor angående dina leveranser eller order.
Vem får din personliga information?

Din information används främst av Fristads AB för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund och för att förbättra din upplevelse hos oss. I vissa situationer kommer dina uppgifter också att delas med andra medlemmar inom koncernen när detta krävs för leveransändamål.
Dessutom delar vi din personliga information med leverantörer och tjänsteleverantörer som stöder våra affärs- och affärsprocesser, t.ex. e-handelsplattform, IT-system, CRM och marknadsföringssystem, mediebyråer, tekniska leverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring, beteendeanalys i våra plattformar och produkt- / försäljningsstatistik, leverans och distribution av produkter som du har köpt, eller utförande av betalning via externa betaltjänster, om det är aktiverat.
Fristads AB delar endast personuppgifter med företag som kan tillhandahålla tillräckliga garantier för säkerhet och konfidentialitet för personlig information och vi kommer aldrig att sälja din information vidare till tredje part och kommer aldrig att göra det. Om vårt ägarskap ändras överför vi informationen om dig till den nya ägaren.

Överförs din personliga information till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer?

Fristads AB strävar efter att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.
Verktyg som används för statistik och analys är så långt det är möjligt konfigurerade för att skydda integriteten och för att hålla data inom EES.

Var kommer din personliga information ifrån?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du genomför köp från Fristads både via vår webbshop och genom andra kanaler, när du fyller i ett formulär eller deltar i eventuella tävlingar.
Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

Var lagrar vi din personliga information?

Din personliga information lagras inom ees på interna system som antingen ägs direkt av Fristads AB eller ägs av medlemmar i samma koncern som Fristads AB.

Hur länge lagras din personliga information?

Vi lagrar dina personuppgifter, tills de inte längre uppfyller ändamålet i enlighet med ditt samtycke och i enlighet med gällande lagstiftning.

vilka rättigheter har du?

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Du kontaktar Fristads enligt nedan, som sedan återkommer med dig med svar på vilka uppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du kan ha rätt att begära att Fristads ska radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. I följande situationer kan detta komma att bli aktuellt:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du inte längre vill ha marknadsföring från oss.
 • Om det efter en intresseavvägning inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om dina personuppgifter behandlas på ett icke-lagenligt sätt.
Rätt att säga nej till direktmarknadsföring

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profileringsanalyser för direktmarknadsändamål. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Genom att följa anvisningarna i alla marknadsföringsmeddelanden.
 • Genom att meddela Fristads kundservice att du inte längre vill ha direktmarknadsföring.
Rätt till begränsad behandling

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. De speciella fallen kan innefatta:

 • Att du inte tror att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta.
 • Att du tror att behandling av din information strider mot lagstiftning, men att du inte vill att den ska raderas och därför begär begränsad behandling.
 • Att du har använt din rätt att invända mot den registeransvariges behandling av dina personuppgifter.

Begränsning av behandlingen kan innebära att behandlingen som Fristad AB utför av din personliga information endast kan bestå av lagring.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför, men du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig.
Du kan närsomhelst invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Om du gör en sådan invändning kommer dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.
Du kan även invända mot behandling som bygger på intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få din personliga information tillhandahållen i ett strukturerat, enkelt och maskinläsbart format och att denna personliga information överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Klagomål

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (http://www.imy.se).

MARKNADSFÖRING

Hur använder vi din personliga information i marknadsföringssyfte?  

Vi använder din personliga information för att kunna skicka dig anpassade erbjudanden med just det du är intresserad av, relevant marknadsföring, viktig information, kundundersökningar och inbjudningar via e-post, textmeddelande, telefon och post.
Vi använder din personliga information för att kunna skicka dig anpassade erbjudanden med just det du är intresserad av, relevant marknadsföring, viktig information, kundundersökningar och inbjudningar via e-post, textmeddelande, telefon och post.

Rätt att säga nej till direktmarknadsföring

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring och ta tillbaka ditt samtycke.
Du kan avsäga dig direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Genom att följa anvisningarna i alla marknadsföringsmeddelanden.
 • Genom att meddela Fristads kundservice på kundtjanst.se@fristads.com om att du inte längre vill ha direktmarknadsföring.

tävlingar

Hur använder vi din personliga information i samband med tävling?

Vi kommer att behandla din information när du deltar i våra tävlingar. Personuppgifter används för att Fristads ska kunna kontakta deltagare i tävlingar före, under och efter evenemanget, samt kontakta vinnare för att dela ut priser.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter i samband med tävling?

När du deltar i en tävling arrangerad av Fristads bygger vår behandling av din personliga information på ditt samtycke i samband med att du deltar i tävlingen. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke i samband med att du deltagit i en tävling.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi håller din information i marknadsföringsregistret tills du tar tillbaka ditt samtycke.

Kundtjänst och administration

Varför använder vi din personliga information på kundtjänst?

Vi använder din personliga information för att hantera dina förfrågningar, hantera produktrelaterade ärenden, supportärenden via e-post, chatt, telefon och sociala medier samt vid hantering av returer, reklamationer eller andra kundrelaterade frågeställningar. Vi behöver också kunna kontakta dig om det uppstår ett problem med din beställning.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi på kundtjänst?

Vi behandlar all information du tillhandahåller, inklusive följande information:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation och betalningshistorik.
 • Beställningshistorik.
 • Orderhistorik.
 • Storlekar och eventuella mått.
 • Anteckningar och eventuella åtgärder.
 • När och hur marknadskommunikation har inträffat, såsom klick till vår hemsida besök och evenemang.
 • All korrespondens som rör kundrelationen.
Vilka behandlingar utför kundtjänst?

Vår kundtjänst behandlar din personliga information baserat på tidigare specificerade behandlingsunderlag och för att kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, ge leveransaviseringar via sms, e-post eller post, hantera eventuella returer samt hantera ditt användarkonto på våra webplattformar i syfte att ge dig en personlig upplevelse.

Utveckling och förbättring
Hur använder vi din personliga information i utvecklingsarbete?

Vi använder data för att utvärdera, utveckla och förbättra alla våra tjänster, produkter och system till våra kunder. Det innebär att vi inte analyserar din information på en personlig nivå, utan all databehandling äger rum med anonymiserade persondata.
Detta inkluderar analys som gör att vi kan göra våra tjänster mer användarvänliga. Till exempel kan vi anpassa användargränssnittet så att informationsflödet förenklas. Vi kan också övergripande identifiera de mest använda digitala kanaler som våra kunder använder och genom det förbättra system.

Analysen används också för att förutsäga volymen av inköp och lager, samt planlägga leveranser och kapacitet. Utöver detta använder vi information för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt sortiment.

Vilka slags personuppgifter anonymiseras?

Om du har gett oss nedan information behandlar vi denna:

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Kundnummer.
 • Beteendeinformation, t.ex. klick på webbsida.
 • E-posthistorik.
 • Beställningshistorik.
 • Leveransinformation.
 • Betalningshistorik.
 • Historik för klick på webbsidan.
 • Navigering och surfhistorik.
 • Dina handlingar i ditt marknadsföringsmaterial, till exempel klick, meddelandeöppningar.