Styrning

Vårt förhållningssätt baseras på en uppsättning policys och uppförandekoder som är unika för vår verksamhet. Dessa regler strukturerar och reglerar all vår verksamhet och säkerställer att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Uppförandekod för leverantörer

Vårt hållbarhetsarbete baseras på de 10 principerna i FN:s Global Compact, som ligger till grund för vår  uppförandekod. Alla Fristads leverantörer måste skriva under uppförandekoden. Uppförandekoden är ett verktyg för att säkerställa att våra leverantörer agerar på ett ansvarsfullt sätt och listar minimikraven för leverantörer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöhantering och antikorruption.

ISO-standarder för kvalitet och miljö

Fristads är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket kräver att vi arbetar systematiskt med förbättringar av våra produkter och produktion, samt med att minimera vårt miljöavtryck. I ISO 9001: 2015 är kundnöjdheten i fokus, vilket är i linje med Fristads fokusområden. Det betyder att vi alltid strävar efter att skapa högkvalitativa och effektiva processer för att utveckla och producera våra produkter, för att kunna göra våra kunder nöjda. I ISO 14001: 2015 är livscykelperspektivet en viktig aspekt. Detta är något som vi har integrerat som en naturlig del av vår verksamhet. Det innebär att standarden ställer krav på hur vi systematiskt arbetar för att begränsa vår verksamhets miljöpåverkan. Läs mer om och/eller ladda ner våra produktcertifikat​​​​​​​ här.

Etiska regler för anställda

Fristads etiska regler är en värdegrund som ger anställda vägledning i sitt dagliga arbete och när de fattar beslut. Fristads etiska regler gäller överallt där Fristads är verksamt och påverkar alla som arbetar för varumärket. I de etiska reglerna finns information och vägledning om Fristads kärnvärden, arbetshälsa och säkerhet, samt affärsetik såsom antikorruption.

Miljöpolicy

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle, som gynnar både människor och miljö. Vi letar konstant efter alternativ som minskar den negativa inverkan av vår verksamhet, utan att tumma på kvalitet eller pris. Vårt miljöarbete baseras på vår hållbarhetsstrategi och fortbildning av anställda. Våra miljömål granskas och revideras löpande. Denna strategi är en naturlig del av livscykelperspektivet och vår strävan att bli mer hållbara i allt vi gör; från produktdesign, produktion av material och produktionseffektivitet till beslut om transportmedel, uppvärmning av våra lokaler och vårt engagemang i sociala frågor.

Säkerhetspolicy

Utvecklingen av arbetsmiljön är en integrerad och naturlig del i företaget och hanteras löpande i det dagliga arbetet. Fristads strävar efter att arbeta förebyggande med frågor och problem kopplade till fysisk säkerhet, psykisk hälsa och arbetsmiljö. För oss är det viktigt att säkerställa att alla anställda har en trygg och hälsosam arbetsplats.

Kvalitetspolicy

På Fristads är hög kvalitet, säkerhet och hållbarhet alltid i fokus. Vi har ambitiösa kvalitetsmål och höga krav på interna kontroller och dokumentstyrning, och arbetar ständigt med såväl fortbildning som utveckling av nya eller existerande verktyg. Vi strävar efter att leva upp till våra kunders förväntningar och möta deras behov av en smidig kundresa, från köp till leverans.​​​​​​​

Mer innehåll för dig:

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.​​​​​​​

Läs mer >

Socialt ansvar

Alla har rätt till goda arbetsförhållanden. Vi strävar efter att vårt företag alltid ska ha en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet.

Läs mer >

FN:s mål

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta mål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. ​​​​​​​

Läs mer >