styrning

Hållbarhetsstrategi och mål

Fristads ledningsgrupp ansvarar för att sätta den övergripande hållbarhetsstrategin, aktiviteter och KPI:er, och för att se till att alla avdelningar och alla som jobbar i företaget känner till dem, inklusive deltidspersonal och konsulter. Fristads ledningsgrupp följer upp hållbarhetsmålen och informerar löpande Hultafors Groups chef för PPE, den division som Fristads tillhör, om viktiga hållbarhetsfrågor. Chefen för PPE rapporterar i sin tur till Hultafors Groups ledningsgrupp.

Viktiga policyer

Vårt förhållningssätt baseras på en uppsättning policys och uppförandekoder som är unika för vår verksamhet. Dessa regler strukturerar och reglerar all vår verksamhet och säkerställer att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Certifieringar

Sedan millenieskiftet är Fristads certifierat både enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det kräver att vi arbetar systematiskt med förbättringar av våra processer och produkter för att såväl öka kundnöjdheten som att minska vårt miljöavtryck.

Vi certifierar även våra produkter genom OEKO-TEX®.

Läs mer om och/eller ladda ner våra produktcertifikat​​​​​​​ här.

Våra medlemskap

Sedan 2018 har Fristads kartlagt sina utsläpp av växthusgaser som medlem av STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action. STICA är ett samarbetsorgan för svenska textilföretag som fokuserar på att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C. Fristads mål är att minska utsläppen med 50% till 2030, jämfört med referensåret 2018 för scope 1 och 2 och 2019 för scope 3.

Fristads deltar i FN-initiativet Global Compact, som hjälper företag att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att anpassa sina strategier och verksamheter till de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption, samt att vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhälleliga mål, såsom FN:s mål för hållbar utveckling, med tonvikt på samarbete och innovation.

I samarbete med forskningsinstitutet RISE har Fristads tagit fram en standard för att mäta den totala miljöpåverkan av ett plagg under hela dess livscykel, vilket resulterat i en miljövarudeklaration, eller EPD, för kläder. Fristads deltar även i ett program initierat av RISE som heter POPFREE Industry.

Fristads har undertecknat det nya internationella Accord-avtalet för hälsa och säkerhet inom kläd- och textilindustrin, och bekräftar på så vis sitt åtagande enligt det avtal som signerades i Bangladesh 2018. Genom avtalet förbinder sig Fristads till det hälso- och säkerhetsarbete som redan genomförts i Bangladesh och till expansionen av landsspecifika hälso- och säkerhetsprogram baserade på principerna i 2013 och 2018 års avtal.

Fristads är medlem i amfori, en organisation som genom sitt initiativ Business Social Compliance Initiative (BSCI) erbjuder företag en standard för att bedöma och förbättra sociala och miljömässiga förhållanden i sina leverantörskedjor. amfori BSCI baserar sin verksamhet på de viktigaste internationella arbetsstandarderna som skyddar arbetstagares rättigheter, med målet att garantera etiska arbetsvillkor för alla arbetstagare.

Fristads arbetar för att förbättra odlingsmetoderna för bomull genom Better Cotton, en organisation som förespråkar en holistisk inställning till bomullsodling och hjälper odlare i hela världen att producera bomull som är bättre för dem själva, samhällena de bor i och miljön. Better Cotton använder sig av en spårbarhetsmodell som kallas för massbalans. Detta innebär att bomull som köps genom Better Cotton inte är fysiskt spårbar till slutprodukterna men att odlarna gynnas av efterfrågan på Better Cotton i motsvarande volymer som de vi anskaffar. På Fristads har vi åtagit oss att köpa minst 50% av vår bomull som Better Cotton 2025.

Fristads är medlem i B.A.U.M. e.v., ett nätverk som arbetar för att främja hållbara affärsmetoder och är en drivkraft för hållbar utveckling i Europa.

Fristads är en del av miljöorganisationen ChemSecs satsning PFAS Movement, som syftar till att informera om de skadliga effekterna av per- och polyfluorerade alkylsubstanser och fasa ut dem ur produktion. Genom ChemSecs PFAS Movement åtar sig medlemsföretagen att arbeta för att få farliga fluorider att fasas ut från tillverkningskedjan och att stödja ett förbud mot dessa skadliga kemikalier.

Tillsammans med vår partner SGS driver vi ett efterlevnadsprogram för kemikalier som syftar till att utbilda våra leverantörer i kemikaliehantering. Genom programmet genomför vi också årliga stickprov hos våra partnerfabriker för att säkerställa att det inte finns några skadliga kemikalier i våra produkter.

mer innehåll för dig:

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer >

Socialt ansvar

Alla har rätt till goda arbetsförhållanden. Vi strävar efter att vårt företag alltid ska ha en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet.
​​​​​​​

Läs mer >

FN:s mål

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta mål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. ​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer >