ALLMÄNA Köpvillkor för

återföräljare och avtalskunder  

1.    Inledning och definitioner

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) ska gälla för samtliga beställningar, Orderbekräftelse, och/eller annan muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan Fristads AB, org.nr. 556023-8486 (”Fristads”) och dess kunder (”Kunden”), vid Kundens köp av Fristads Produkter (”Avtalet”). Fristads och Kunden benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”. För konsumenter tillämpas Fristads särskilda villkor för konsumenter.

Med produkt avses de produkter som vid var tid förekommer i Fristads produktsortiment (”Produkter”). Produkterna är avsedda att användas för det ändamål som framgår av produktkatalogen på Fristads hemsida (”Produktkatalog”).

Fristads och Kunden kan ingå särskilt avtal om leverans av Produkter (”Ramavtal” eller ”Förköpsorder”). Om Parterna ingått Ramavtal eller Förköpsorder ska Villkoren utgöra en del av sådant Avtal, med förbehåll för att villkor i Ramavtal och/eller Förköpsorder ska äga företräde framför Villkoren Parterna emellan.

2.    Order av produkterna

Kunden ska beställa Produkter av Fristads genom att lägga en order i av Fristads angivet system för orderläggning. Ordern är bindande för Fristads när Kunden erhållit en skriftlig bekräftelse (”Orderbekräftelse”) från Fristads.

3.    Produktsortiment


Fristads har rätt att vid var tillfälle uppdatera, justera eller begränsa dess utbud av Produkter.

4.    Leverans

Om inte annat skriftligen överenskommits ska Produkterna levereras Ex Works Fristads lokaler i Borås (Incoterms 2020). Tidpunkt för leverans av Produkter framgår av Orderbekräftelsen (”Leveransdag”). Vid Förköpsorder ska Kunden i sin order specificera önskad dag för leverans. Dag för leverans är bindande för Fristads först när Kunden erhållit en Orderbekräftelse om detta från Fristads, dvs. då Leveransdag bekräftas. För det fall Fristads återkommer med ett annat datum för leverans än det önskade leveransdatum som Kund angivit i sin order anses Kunden ha godtagit det nya datumet om inte Kunden, inom tre (3) arbetsdagar från dag för erhållande av meddelandet, skriftligen meddelar Fristads om annat.

För det fall Kunden underlåter att ta emot leverans av Produkterna på Leveransdagen, ska Kunden ersätta Fristads för de kostnader som uppstår till följd av att leverans av Produkten senareläggs eller att Produkten levereras åter till Fristads lager i ursprungligt skick.

Fristads ska vidta skäliga åtgärder för att leverera på Leveransdagen. Om Produkten inte levereras inom trettio (30) arbetsdagar från Leveransdagen, har Kunden rätt att annullera den aktuella ordern. Denna rätt gäller dock inte en order som avser kundunika Produkter eller om förseningen är en följd av vad som följer av punkt 14 i Villkoren. Kunden har inte rätt till ersättning eller annan åtgärd vid försenad leverans av Produkterna.

5.    Pris och betalning

Kunden ska köpa Produkterna från Fristads till de priser som anges i Fristads vid var tid gällande prislista (”Prislista”). Priserna är exklusive mervärdesskatt, kostnad för leverans och alla övriga eventuella tillkommande skatter och avgifter.

Fristads har rätt att justera Prislistan två gånger per kalenderår; den 1 februari och 1 september.

Fristads har dessutom rätt att justera Prislistan med trettio (30) dagars varsel om Fristads produktionskostnader väsentligt ökar till följd av höjda råvarukostnader eller andra omständigheter som Fristads svårligen kan påverka.

Om inte annat skriftligen överenskommits mellan Parterna ska Kunden erlägga betalning för Produkterna till Fristads senast trettio (30) arbetsdagar från fakturadatum.

Vid Kundens dröjsmål med betalning ska en dröjsmålsränta om åtta procentenheter överstigande vid fakturadatum gällande referensränta utgå. Dröjsmålsräntan utgår för varje påbörjad månad, från förfallodatum av den aktuella orderns faktura till dess att betalning sker. Kunden ska dessutom erlägga betalning för de kostnader som uppstår för skriftliga betalningspåminnelser och för verkställighet av betalningsförpliktelse eller annan sådan förpliktelse. Fristads förbehåller sig rätten att överlåta dröjsmålsfakturering till tredje part.

Vid Kundens dröjsmål med betalning förbehåller sig Fristads rätten att innehålla leverans av Produkterna, till dess att Kunden erlagt full betalning för Produkterna.

Fram till att Kunden erlagt full betalning för Produkterna ska alla Produkter som omfattas av den aktuella ordern anses vara i Fristads besittning, så långt det är tillåtet enligt tvingande lagstiftning.

6.    Godkännande av Produkten

Kunden ska i omedelbar anslutning till leverans av Produkten kontrollera att Produkten inte är behäftad med fel eller brister och att leverans skett i enlighet med Orderbekräftelsen. Kunden ska omedelbart skriftligen rapportera identifierade fel och brister till Fristads.

Om Kunden underlåter att kontrollera Produkten vid leverans eller att omedelbart rapportera fel och brister som identifieras vid leverans av Produkterna mister Kunden sin rätt att göra gällande sådana fel och brister mot Fristads enligt gällande Garanti.

7.    Garantier

Fristads garanterar att Produkterna, på Leveransdagen, är fria från väsentliga fel avseende formgivning och material och är 2 tillverkade i enlighet med och uppfyller vad som följer av tillämpliga krav på säkerhetsprodukter enligt var Produkts klassificering eller certifiering (vilket framgår av Produktkatalogen). Fristads lämnar inga garantier för längre tid för Produktens skick än Leveransdagen.

Om Produkt inte uppfyller vad som anges i föregående stycke ska Fristads åtgärda felet, genom att efter eget gottfinnande antingen reparera eller ersätta Produkten.

Garanti enligt denna punkt 7 förutsätter att Kunden reklamerat Produkten till Fristads i omedelbar anslutning till att felet upptäcktes. Garanti enligt denna punkt 7 lämnas enbart för de krav som framgår av Produktkatalogen och följer av tillämpliga krav på säkerhetsprodukter och således ska Produkt enbart uppfylla de krav som framgår av Produktkatalogen och tillämpliga krav på säkerhetsprodukter.

8.    Produktansvar

Fristads ska ersätta Kunden för anspråk från tredje part avseende direkt personskada som orsakats på grund av säkerhetsbrister i Produkten som förelåg vid leverans av Produkten, förutsatt att Kunden:

(i) utan dröjsmål skriftligen informerar Fristads om sådana anspråk;

(ii) tillåter att Fristads ensamt får kontroll över försvar eller förlikning beträffande anspråket; och

(iii) tillhandahåller skälig assistans till Fristads i samband med försvar eller förlikning beträffande anspråket.

Fristads åtar sig att inneha adekvat produktansvarsförsäkring.

9.    Immateriella rättigheter

Samtliga ”Immateriella Rättigheter”, vilket avser uppfinningar, patent, mönster, varumärken, upphovsrättigheter, närliggande rättigheter och databasrättigheter, konfidentiell och äganderättsskyddad information så som företagshemligheter och know-how, samt alla andra liknade rättigheter, inklusive ansökningar för registrering av sådana rättigheter; relaterade till produkter och därtill tillhörande dokumentation tillhör Fristads eller dess licensgivare, och ingenting i Avtalet innebär att sådana Immateriella Rättigheter övergår till kunden.

Kund ska omedelbart informera Fristads skriftligen när (i) denne får indikationer på, eller upptäcker aktiviteter som kan tänkas utgöra intrång eller misstänkt intrång i Immateriella Rättigheter; eller (ii) användning av Immateriella Rättigheter så som följer av Avtalet påstås utgöra intrång i tredje mans Immateriella Rättigheter.

Fristads ska hålla Kunden skadelös för det fall tredje man riktar skadeståndsanspråk mot Kunden för Produktens intrång i tredje mans Immateriella Rättigheter. Det förutsätter dock att Kunden använt Produkten i enlighet med Avtalet och att Kunden omedelbart informerar Fristads om sådant anspråk. Kunden ska även ge Fristads den befogenhet, information och erforderlig hjälp som krävs för att hantera och driva framställt skadeståndsanspråk.

Om en talan eller ett krav från tredje man rörande intrång i Immateriella Rättigheter avseende produkter görs gällande får Fristads efter eget val, ändra eller ersätta produkter så att de inte längre gör intrång, utverka lämplig licens från tredje man, eller säga upp detta avtal med avseende på den intrångsgörande produkten.

10.    Sekretess

Parterna förbinder sig att vid köp av Produkten och under fem (5) år därefter inte för utomstående röja innehållet i Avtalet eller annan konfidentiell information som Parterna har fått ta del av från den andra Parten med anledning av Avtalet.

11.    Konkurrens

Kunden åtar sig att, under avtalstiden och två år därefter, dock totalt längst fem år, inte använda någon information som härrör från Avtalet eller Produkterna för att utveckla eller marknadsföra produkter som liknar Produkterna vad gäller formgivning, material, utförande eller funktion.

12.    Uppsägning

Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten:

(a) underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Part, förutsatt att den andra Parten inte vidtagit rättelse senast trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande om detta; eller

(b) ställer in sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller träder i likvidation.

Upphörande av Avtalet, oavsett skäl, ska inte påverka tillämpningen av vad som sägs i punkt 9 Immateriella Rättigheter, punkt 10 Sekretess, punkt 13 Ansvarsbegränsning och punkt 19 Tillämplig lag och tvister i Villkoren.

Uppsägning ger inte Kund rätt att returnera Produkter till Fristads.

13.    Ansvarsbegränsningar

Fristads ska under inga omständigheter ansvara för indirekta kostnader, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, kostnader för avbrott och kapitalkostnader eller anspråk från tredje part, som följer av fel, bristande garantiuppfyllelse, försening, skada på person och egendom eller annat.

Fristads sammanlagda ansvar enligt Avtalet ska under alla omständigheter vara begränsat till det högsta av femtontusen (15 000) EUR eller femtio procent (50 %) av det belopp som erlagts av Kunden under den tolvmånadersperiod (12 månader) som löper omedelbart före anspråket.

14.    Force Majeure

Part har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, om fullgörelsen hindras, väsentligen försvåras eller oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående.

Sådan omständighet (”Befrielsegrundande Omständighet”) kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om Parten själv är part i konflikten), rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om Befrielsegrundande Omständighet föreligger för Parts underleverantör och annan liknande avtalspart.

Part ska meddela den andra Parten om det finns risk för att förpliktelse inte kan fullgöras eller blir fördröjd på grund av en Befrielsegrundande Omständighet. Underlåtelse att lämna sådant meddelande inom skälig tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats.

När den Befrielsegrundande Omständigheten har förelegat under sex (6) månader, har var och en av Parterna rätt att häva Avtalet.

15.    Överlåtelse

Ingen av Parterna ska ha rätt att överlåta Avtalet mellan Parterna eller rättigheter eller skyldigheter hänförliga till Avtalet utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill. Överlåtelseförbud enligt denna punkt 15 gäller med undantag för vad som sägs i punkt 5 om Fristads rätt att överlåta dröjsmålsfakturering till tredje part.

16.    Meddelanden

Meddelanden enligt Avtalet ska av Part översändas skriftligen till den andra Parten på sätt som anges i denna punkt 16 och till den adress som angivits i Avtalet (eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat den andra Parten, i enlighet med denna punkt 16). Sådant meddelande ska anses ha kommit till mottagaren om:

(a) sänt med rekommenderat brev; tre (3) arbetsdagar efter avsändandet om avsändaren och mottagaren befinner sig inom Sverige, alternativt fem (5) arbetsdagar efter avsändandet om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige;

(b) sänt via e-post som har bekräftats av mottagaren; dagen för mottagandet.

17.    Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet (eller del eller tillämpningen därav) vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig(t). I stället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla.

18.    Hantering av personuppgifter

I samband med försäljning av Produkterna kan Fristads från tid till annan komma att behandla personuppgifter från Kunden. Om inte annat följer av detta stycke ansvarar vardera Part såsom personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifterna som Parten genomför med anledning av Avtalet. Respektive Part ska säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddsslagstiftning. I samband med tillhandahållandet av Produkterna kan Fristads från tid till annan komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning. För sådan behandling av personuppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig och Fristads personuppgiftsbiträde. Parterna är överens om att Fristads personuppgiftsbiträdesavtal ska gälla för sådan behandling.

19.    Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”), om inte någon av Parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. Om någon Part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, ska tvister som uppstår i anledning av Avtalet slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information.

Om detta Avtal, eller del därav, överlåts till en tredje person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.

20.    REKLAMATION & RETUR

För att kunna reklamera eller returnera en vara behöver du ha ett användarkonto på fristads.com.

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta innesälj så hjälper vi fixa ett.

E-post: kundservice.se@fristads.com
Telefon: 033 20 22 20​​​​​​​

​​​​​​​

Reklamation - Fel på produkt

Fristads garanterar att produkten är felfri vid mottagandet av kund, enligt punkt 7 i de generella villkoren.

Vid reklamtion där varuvärdet är under 800 kr exl. moms:
Anmäl din reklamation via retur- och reklamationsfunktionen under din orderhistorik och bifoga foton på produkten. Spara produkten i 90 dagar innan den kan kasseras.

Vid reklamation där varuvärdet är över 800 kr exl. moms:
Anmäl din reklamation via retur- och reklamtionsfunktionen under din orderhistoik. Där hittar du alla steg för hur du går till väga med returen. Du kan komma att behöva ladda upp bilder och eventuellt skicka till baka produkten till oss. Efter du anmält din reklamtion kommer vår reklamations avdelning att ta kontakt med dig.

Returer

Om inget annat är avtalat har du som återfösäljare 30 dagar returätt. Returnerar du efter 30 dagar tillkommer en avgift på 350 kr. Varorna som returneras ska alltid vara i nyskick och i orginalförpackning med alla etiketter kvar. Vill du returnera något som inte är inom ramen för avtalad reurätt kontakta din Fristads reprensentant. Varor som skickas till Fristads utan godkänd retur kommer återsändas till kunden.