Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2019

Vi har i snart 100 år bidragit till en mer hållbar konsumtion och produktion genom att tillverka produkter som håller i längden. Detta eftersom arbetskläder i bra kvalitet kan användas längre och leder till att färre plagg behöver produceras i det långa loppet. Under de senaste åren har vårt hållbarhetsarbete breddats och trappats upp än mer för att åstadkomma en förändring inom branschen. Här kan du läsa mer om de hållbarhetsprojekt vi arbetade med under 2019.

Vårt mål är att vara ledande när det gäller hållbarhet inom vår bransch. Vi har tillverkning i många olika delar av världen och har ett ansvar för att vår verksamhet inte skadar människorna som hjälper oss att tillverka våra produkter, samt att vi gör allt vi kan för att minska vår påverkan på miljön. Vi vill åstadkomma förändring, en verklig förändring – och inspirera andra att göra detsamma.

Vårt mål är att vara ledande när det gäller hållbarhet inom vår bransch. Vi har tillverkning i många olika delar av världen och har ett ansvar för att vår verksamhet inte skadar människorna som hjälper oss att tillverka våra produkter, samt att vi gör allt vi kan för att minska vår påverkan på miljön. Vi vill åstadkomma förändring, en verklig förändring – och inspirera andra att göra detsamma.

Tillsammans är vår väg framåt

Vi tror på att göra saker tillsammans och att vi genom samarbete kan nå längre än om vi agerar på egen hand. Det är därför vi har varit en del av Kemikaliegruppen sedan 2007, där vi arbetar för att hitta alternativ till miljöfarliga kemikalier i produkter och processer. Vår tro på samarbetet är också anledningen till att vi gick med i STICA-initiativet 2018 och åtog oss att sänka våra utsläpp av växthusgaser med 30% till 2030. Men det ligger också till grund för att vi 2017 vände oss till det svenska forskningsinstitutet RISE med den avgörande frågan: hur kan vi göra skillnad, på riktigt?

Vår ständiga strävan efter förbättring ledde fram till det omfattande projektet där vi i nära samarbete med forskare på RISE och våra leverantörer har utvecklat en ny standard för att kunna mäta ett plaggs totala miljöpåverkan. Detta banbrytande projekt resulterade i att vi 2019 lanserade världens första miljödeklarerade klädkollektion. Vi är mycket stolta över att ha varit med och bidragit till utvecklingen av vår bransch.

Initiativ för en mer hållbar verksamhet

Vårt hållbarhetsarbete är fördelat på tre fokusområden som täcker de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Här är ett litet axplock från de projekt och initiativ vi arbetade med 2019.

Alla har rätt till bra arbetsvillkor

Vi vill att arbetet alltid ska ha en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet. Det är bland annat därför vi sedan 2016 är medlemmar i amfori BSCI. Genom att samarbeta med amfori BSCI strävar vi efter att kunna garantera etiska arbetsvillkor för alla arbetare i vår tillverkningskedja. Samarbetet innefattar utöver detta regler för arbetarnas säkerhet och hälsa samt en standard för nolltolerans mot barnarbete, mutor, tvångsarbete och brister i arbetshälsa och säkerhet. För att säkerställa att vi uppfyller dessa standarder utförs regelbundna inspektioner i fabrikerna. De avvikelser som framkommer under en fabriksinspektion måste åtgärdas och följas upp av en ny inspektion.

2019 upptäckte revisorerna en avvikelse mot nolltolerans i Fristads produktion. Den gällde en fabrik som saknade brandlarm och som då påvisade en oacceptabel brist på säkerhet. Åtgärder vidtogs snabbt enligt koncernens processer för efterlevnad, vilket innebär att inga fler order kommer att läggas hos fabriken innan avvikelsen har rättats till.

En större insikt i och kunskap om ett plaggs livscykel

Vår största prestation under 2019 var utan tvekan introduktionen av världens första miljödeklarerade klädkollektion: Fristads Green. Projektet var dock mycket mer komplicerat än att bara utveckla en ny kollektion med arbetskläder. Först var vi tvungna att utarbeta en ny standard för hur man ska mäta ett plaggs totala miljöpåverkan. Under processen granskades plaggets hela produktionskedja och livscykel - från val av material, mängden material, färgningsprocess, vatten- och elförbrukning i fabriken till packning och transport av det färdiga plagget. Alla aspekter av plagget eller dess utveckling undersöktes.

De viktigaste lärdomarna vi tar med oss från projektet gäller inte bara en mer miljömedveten designprocess och produktion. Vi har också fått insikt om och bekräftelse på hur viktigt det är arbeta med rätt typ av råmaterial och processer och har redan implementerat förbättringar i vår produktion som gör att vi kan producera plagg som har en lägre miljöpåverkan.

Vi är en del av textilbranschens klimatinitiativ STICA

Fristads är en del av STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action, ett initiativ bland svenska textilföretag som fokuserar på att minska utsläppen av växthusgaser, i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

​​​​​​​Under 2019 kartlade Fristads scope 1 och 2 i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Kartläggningen visade att det som har störst klimatpåverkan i Fristads verksamhet, utifrån scope 1 och 2 är utsläppen från tjänstebilar och elförbrukning på kontoren. Utsläppen från företagets bilar kan minskas genom att man ersätter fossila bränslen med förnybara alternativ som HVO (biodiesel), eller genom användning av fler elbilar. Ett alternativ för att reducera utsläppen från energianvändningen är att öka användningen av förnybar energi, genom att byta elavtal eller att köpa förnybara energicertifikat eller ursprungsgarantier. Fristads arbetar nu vidare, som en del av STICA, med scope 3-analysen där huvuddelen av vår klimatpåverkan ligger.

Hållbarhetsrapport 2019

Ladda ner och läs Hållbarhetsrapporten i sin helhet:

MER INNEHÅLL FÖR DIG:

Vårt ansvar

Vi arbetar systematiskt med social och miljömässig efterlevnad.

Vårt hållbarhetslöfte

Vår hållbarhetsstrategi bidrar till förändring och inspirerar andra att följa.

Miljödeklaration - EPD

Vi har tagit fram världens första miljövarudeklarerade klädkollektion.