Vårt hållbarhetslöfte

VI VILL GÖRA SKILLNAD

Vi har tillverkat arbetskläder med hög kvalitet i nästan 100 år. Den lilla verksamhet som en gång startade utanför Borås, har nu blivit ett stort företag med närvaro i hela Europa. Redan från starten 1925 har vi kontinuerligt utvecklat vår verksamhet och hittat effektivare sätt att designa, utveckla och tillverka våra produkter. I takt med tillväxten har sättet hur vi interagerar med världen runt oss blivit allt viktigare, både för oss som företag och för enskilda anställda.

Vi vill hitta nya sätt att driva utvecklingen framåt, utmana det traditionella sättet att producera arbetskläder och inspirera andra aktörer inom vår bransch att följa vårt exempel. Nyfikenheten och drivkraften att utveckla mer miljövänliga arbetskläder finns alltid med när vi designar ett nytt plagg, skapar en ny kollektion och testar nya råmaterial eller fibrer. Genom att ständigt utmana vårt sätt att arbeta, hittar vi nya kreativa lösningar som ger oss möjlighet att göra ett ännu bättre jobb.

Vi vill hitta nya sätt att driva utvecklingen framåt, utmana det traditionella sättet att producera arbetskläder och inspirera andra aktörer inom vår bransch att följa vårt exempel. Nyfikenheten och drivkraften att utveckla mer miljövänliga arbetskläder finns alltid med när vi designar ett nytt plagg, skapar en ny kollektion och testar nya råmaterial eller fibrer. Genom att ständigt utmana vårt sätt att arbeta, hittar vi nya kreativa lösningar som ger oss möjlighet att göra ett ännu bättre jobb.

VI ÄR DEL AV EN BRANSCH I BEHOV AV FÖRÄNDRING

Tillverkningen av textilier orsakar vatten- och luftföroreningar samtidigt som det kräver naturresurser som vatten. Lägg därtill att textilindustrin är förknippad med snabbt skiftande trender och billiga textilier, vilket bidrar till överkonsumtionen av kläder runt om i världen. Det är dessutom en bransch som är känd för dåliga arbetsvillkor och brist på insyn i produktionen. Sammanfattningsvis så står textilindustrin inför många viktiga miljömässiga och sociala utmaningar. När det gäller arbetskläder är utmaningen också att säkerställa och bibehålla en hög och enhetlig kvalitetsnivå, för att kunna erbjuda funktionella och bekväma produkter med lång livslängd.

Det är uppenbart att branschen behöver öka ansträngningarna för att utveckla hållbara lösningar och vi kan redan se tecken på positiv förändring. Många bra initiativ har startats inom branschen där flera aktörer har gått samman för att få till en verklig förändring. Ett exempel är Swedish Textile Initiative for Climate Action eller STICA, ett miljöinitiativ där svenska textilföretag samarbetar för att minska klimatpåverkan och uppnå de mål som FN och den svenska regeringen satt upp. Initiativet erbjuder nationellt stöd för att minska utsläppen av växthusgaser och sätter upp mål för konkreta framsteg och samarbeten. Den här typen av initiativ är unik för vår bransch och ger hopp om en hållbar utveckling framöver.

VI BIDRAR TILL FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vår hållbarhetsstrategi stödjer FN:s mål för hållbar utveckling och guidar oss till att fokusera på de områden där vi kan bidra allra mest. Tre av de 17 globala målen är särskilt relevanta för oss – Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna samt Genomförande och globalt partnerskap.

Hållbar konsumtion och produktion
Konsumtion och produktion är nära knutna till varandra och båda har en stor negativ inverkan på miljön. För oss är det viktigt att åstadkomma en mer ansvarsfull produktion från ett brett perspektiv som börjar med beslutet om vilka produkter som ska utvecklas och hur plaggen ska designas. Med det sagt är det lika viktigt för oss att våra produkter håller i längden, eftersom arbetskläder i bra kvalitet kan användas längre och leder till att färre plagg behöver produceras i det långa loppet.
​​​​
Bekämpa klimatförändringarna
Förändringarna i klimatet börjar märkas runt om i världen. Vi har verksamhet över stora delar av världen och det gör att vi har ett ansvar att vidta åtgärder för att minimera vår påverkan på klimatet. Genom att kontinuerligt utvärdera våra produkter, produktion, processer och logistik och alltid leta efter det alternativ med lägsta klimatpåverkan, kan vi minska utsläppen och säkra en mer hållbar verksamhet.

​​​​​​​Genomförande och globalt partnerskap
Vi tror att samarbete är nyckeln till att få till en större förändring. Vi satsar därför mycket på att arbeta tillsammans med kollegor - både inom branschen men även inom forskningsområdet. Vi har till exempel varit en del av Kemikaliegruppen, som leds av forskningsinstitutet RISE sedan 2007, där vi arbetar med att hitta alternativ till miljöfarliga kemikalier i produkter och processer. 2019 gick vi med i STICA-initiativet och åtog oss att sänka våra utsläpp av växthusgaser med 30% till 2030.


FOKUSOMRÅDEN 2025

Hållbarhet är ett brett område och vi måste se till att vi inte bara fokuserar på miljöaspekten utan även den sociala hållbarheten. För att kunna uppnå detta och samtidigt investera i nya lösningar och bättre tekniker måste vi vara ett lönsamt företag. Därför har vi delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden som täcker de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. För varje fokusområde har vi fastställt långsiktiga åtaganden.

Nöjd personal
Inom den sociala aspekten fokuserar vi på att tillsammans ta ansvar för att se till att det dagliga arbetet har en positiv inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet. Prioriterade områden är rättvisa jobb, etik, hälsa, medarbetarnöjdhet och mångfald. Vi har satt upp två långsiktiga åtaganden för social hållbarhet; Agera i enlighet med våra etiska regler samt Se till att alla som arbetar för oss har bra arbetsvillkor.

​​​​​​​Hållbart tillverkade produkter
Vi drivs av att utveckla produkter som tillverkats på ett hållbart sätt för att minska vår miljöpåverkan. Inom detta område prioriterar vi att arbeta med minskning av utsläpp, användning av resurser, råmaterial, färgningsmetoder, kemikaliehantering, användning av plast, återvinning samt transport och resor. Våra långsiktiga åtaganden för ekologisk hållbarhet är att; Tillämpa ett cirkulärt tänkande genom hela produktprocessen samt Minska utsläppen av växthusgaser med 30% till 2030.

En pålitlig partner
Inom den ekonomiska aspekten av hållbarhet fokuserar vi på att göra det enkelt för våra kunder och leverantörer att göra bättre val genom att vara kunniga i hållbarhetsfrågor. Därför ligger även vårt fokus på att arbeta för att förbättra vår kunskap och kommunikation inom hållbarhetsfrågor. Våra långsiktiga åtagande för området är att; Bli branschens experter på hållbarhet samt Hjälpa våra kunder och leverantörer att uppfylla sina hållbarhetsmål.

Mer innehåll för dig:

Vårt ansvar

Vi arbetar systematiskt med social och miljömässig efterlevnad.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om de hållbarhetsprojekt vi arbetade med under 2019.

Miljödeklaration - EPD

Vi har tagit fram världens första miljövarudeklarerade klädkollektion.