EN 13034 TYPE PB* [6]
Kemikalier i vätskeform

Skyddskläder som testats enligt EN 13034 typ PB* [6] skyddar mot stänk av kemikalier.

Plaggen ger en begränsad skyddsfunktion mot kemikalier i vätskeform. De lämpar sig för arbete i miljöer där det finns risk för stänk från kemikalier, dvs. exponering för mindre kemikaliemängder där en fullständig kemikaliebarriär inte krävs. Skyddskläderna har speciella designkrav för att undvika att kemikalierna samlas på plagget, till exempel har de inga löst hängande fickor.

För vem?
Industriarbetare, gruvarbetare. Arbetare inom petrokemi, energi, raffinaderi, underhåll och offshore.

Skyddar mot stänk från:
Svavelsyra, H2SO4, 30 %
Natriumhydroxid, NaOH, 10 %
Ortoxylen, outspädd
Butan-1-ol, outspädd

OBS!
Skydd mot EN 13034 måste återaktiveras och lämplig behandling måste tillsättas tvättprocessen minst var femte tvätt om inte annat anges på plagget.
​​​​​​​
​​​​​​​*PB = partial body protection.